Senast publicerat 08-05-2021 13:19

Betänkande ShUB 35/2020 rd RP 181/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den (RP 181/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Tiina Muinonen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Minka Hauta-aho 
  Pensionsskyddscentralen
 • jurist Maire Lumiaho 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • utvecklingschef Sonja Lilius 
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Suomen Kirjailijaliitto r.y.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det ändringar i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen. 

Genom ändringarna görs vissa små korrigeringar av sådant som upptäckts i samband med verkställandet av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar efter att lagen trädde i kraft. I propositionen föreslås det bland annat att ersättningen för inkomstbortfall ska fördelas mellan lantbruksföretagaren och den arbetsgivare som betalat honom eller henne lön för sjukdomstid i en sådan situation där lantbruksföretagaren på grund av ett skadefall är arbetsoförmögen både i sitt företagararbete och i det arbete som han eller hon utför i ett anställningsförhållande vid sidan av företagararbetet. Den föreslagna fördelningsregeln ska säkerställa att det inte längre kan uppstå en situation där lantbruksföretagaren inte alls får ersättning för inkomstbortfall i fråga om företagarverksamheten. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att avhjälpa vissa missförhållanden som upptäckts i samband med verkställandet av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) efter det att lagen trädde i kraft. Dessutom föreslår regeringen tekniska ändringar som förtydligar lagstiftningen. Utskottet anser att de föreslagna ändringarna behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 

Det viktigaste ändringsförslaget ur de försäkrades synvinkel gäller fördelningen av ersättning för inkomstbortfall mellan den försäkrade och den arbetsgivare som betalat lön för sjukdomstid i en situation där lantbruksföretagaren eller stipendiaten på grund av ett skadefall är arbetsoförmögen både i sitt företagararbete eller sin stipendieverksamhet och i det arbete som han eller hon utför i ett anställningsförhållande. 

Enligt förslaget ska ersättning för inkomstbortfall till lantbruksföretagare eller stipendiater ur den obligatoriska försäkringen för arbetstiden fördelas mellan företagaren eller stipendiaten och den arbetsgivare som betalat lön för sjukdomstiden. Den föreslagna fördelningsregeln tillämpas inte på frivilliga arbetstidsförsäkringar som tecknats av lantbruksföretagare eller frivilliga fritidsförsäkringar som tecknats av lantbruksföretagare och stipendiater. Den försäkrade får i fortsättningen hela ersättningen för inkomstbortfall i fråga om dessa försäkringar. Utskottet anser det vara bra att det efter den föreslagna ändringen inte längre kan uppstå en sådan situation enligt gällande lagstiftning där lantbruksföretagaren eller stipendiaten inte får någon som helst ersättning efter att ersättningen först betalats till arbetsgivaren. I enlighet med försäkringsprincipen får den försäkrade alltid utifrån den försäkrade arbetsinkomsten en relativ andel av ersättningen eller, i fråga om frivilliga försäkringar, hela ersättningen. Utskottet noterar att den föreslagna ändringen motsvarar den tillämpningspraxis som gällde innan lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar trädde i kraft 2016. 

Ett annat förslag av stor betydelse för de försäkrade gäller retroaktiv invalidpension som enligt arbetspensionslagarna beviljas lantbruksföretagare eller stipendiater och hur pensionen inverkar på redan ersatta olycksfall i arbetet eller yrkessjukdomar. Enligt propositionen ska den retroaktiva invalidpensionen och de anknytande justeringarna av försäkringen och arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare inte längre påverka årsarbetsinkomsten och ersättningen enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Utskottet anser att detta är behövligt eftersom det leder till färre återkravssituationer av den typ som kan uppstå till följd av den gällande lagstiftningen. 

Enligt propositionen har de föreslagna ändringarna inga konsekvenser för statsfinanserna. Den föreslagna fördelningsregeln kan öka arbetspensionsutgifterna. Förslaget om retroaktiv invalidpension inverkar på samordningen av förmånerna. Trots det blir de samlade konsekvenserna för arbetspensionssystemet små eftersom det förekommer ganska få fall av den här typen. 

Ändringarna föreslås träda i kraft vid ingången av 2021 och gäller skador som inträffar efter lagens ikraftträdande. Propositionen innehåller dock vissa procedurbestämmelser som med avvikelse från huvudregeln tillämpas också på skador som inträffat före lagens ikraftträdande. 

I sina yttranden har sakkunniga påpekat att även de mer principiella ändringarna, det vill säga bestämmelserna om fördelning av ersättningen för inkomstbortfall mellan arbetsgivaren och den försäkrade och om utbetalning av retroaktiva förmåner, bör tillämpas också på skadefall som inträffat före ikraftträdandet av de föreslagna lagarna. Utskottet konstaterar att dessa föreslagna undantag har tagits upp också vid beredningen av propositionen. 

Utskottet betonar att i fråga om den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller den princip som följer av försäkringens karaktär av skadeförsäkring, nämligen att skadefall i regel omfattas av den lagstiftning som gäller vid tidpunkten för skadefallet. Denna huvudregel gäller i första hand ersättningsbestämmelserna, men också alla andra bestämmelser om skadefall, om inte något annat föreskrivs i lag. Enligt propositionen har det under beredningen inte framkommit några vägande skäl att avvika från huvudregeln, så utskottet föreslår inga ändringar i ikraftträdandet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 181/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Mikko Ollikainen sv. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.