Senast publicerat 08-05-2021 13:53

Betänkande ShUB 36/2020 rd RP 223/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 223/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Anu Kangasjärvi 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • chef för kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner Reija Jääskeläinen 
  Folkpensionsanstalten
 • överläkare Taneli Puumalainen 
  Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • ekonomi- och skatteexpert Joel Kuuva 
  Hyvinvointiala HALI ry
 • specialsakkunnig Päivi Opari 
  SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Finlands Kommunförbund
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • KT Kommunarbetsgivarna
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras temporärt. Lagen får bestämmelser om ersättning för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19. Förfarandet för fastställande av ersättningstaxan avviker från det normala förfarandet för fastställande av taxor för undersökningar. Det föreslås också att ett bemyndigande att utfärda förordning av statsrådet fogas till lagen. Genom förordning utfärdas bestämmelser om ersättningstaxan för coronavirusundersökningar så att taxan är större än den ersättningstaxa för coronavirusundersökningar som Folkpensionsanstalten fastställt genom förfarandet för fastställande av taxor. Folkpensionsanstalten ska kunna betala ersättning för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 till den serviceproducent som utfört undersökningen också när självriskandelen för undersökningen har betalats av den försäkrades arbetsgivare i stället för av den försäkrade själv. 

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till utgången av 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är höja sjukförsäkringens ersättningstaxa för att underlätta de försäkrades ekonomiska möjligheter att genomgå covid-19-undersökning hos privata tjänsteproducenter och göra det möjligt att i större utsträckning än för närvarande använda covid-19-diagnostik inom den privata sektorn. Propositionen syftar dessutom till att förbättra arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda sina anställda covid-19-undersökningar genom att möjliggöra utbetalning av direktersättning till tjänsteproducenten, även om arbetsgivaren betalar självriskandelen för undersökningen i stället för den försäkrade. 

Utskottet konstaterar att testningskapaciteten inom den offentliga hälso- och sjukvården för närvarande är god och att covid-19-undersökningarna är avgiftsfria för patienten inom den offentliga hälso- och sjukvården. Den offentliga hälso- och sjukvården kan också nyttja den privata sektorns testningskapacitet genom köpta tjänster. Då bygger undersökningskostnaderna på anbudsförfarande. 

Syftet med sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring är att komplettera den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av de kostnader som användningen av privat hälso- och sjukvård orsakar den försäkrade. Utan konkurrensupphandling av köpta tjänster kan de priser som den privata sektorn tar ut för covid-19-undersökningar bli klart högre än de kostnader som testningen medför för de offentliga finanserna. Utskottet anser dock att det finns behov av att fastställa en ersättningstaxa i enlighet med propositionen under de exceptionella förhållandena till följd av covid-19-epidemin och tillstyrker lagförslaget med de ändringar som framgår av detaljmotiveringen nedan. Genom de ändringar som föreslås i propositionen skapas beredskap för tillräcklig testningskapacitet för den händelse att covid-19-epidemin förvärras. 

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om ersättningstaxan för sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 som det anses ändamålsenligt att ersätta enligt en ersättningstaxa som är högre än den ersättningstaxa som fastställts av Folkpensionsanstalten, särskilt med tanke på undersökningens terapeutiska värde. Ersättningstaxan ska grunda sig på kostnaderna för undersökningen, coronavirusundersökningens terapeutiska värde samt de medel som står till buds. 

För närvarande anses den undersökning som utförs genom ett sekretprov från luftvägarna med en metod för nukleinsyrapåvisning (PCR-undersökning) vara den mest tillförlitliga metoden för att undersöka infektionssjukdomen covid-19, står det i propositionsmotiven. Enligt uppgift finns på marknaden i Finland dessutom flera CE-märkta antigentester för konstaterande av covid-19-infektion. Flera laboratorier och aktörer inom hälso- och sjukvården har beviljats tillstånd för klinisk mikrobiologi enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar för att använda antigentester. I och med den ökade användningen av antigentester insamlas mer information om deras kapacitet. 

Utskottet betonar att tillförlitligheten och prisnivån hos de olika tester som finns tillgängliga på marknaden samt testmetodens lämplighet för hantering av epidemin ständigt bör utvärderas och att förordningen behöver uppdateras utifrån utvärderingen. Dessutom betonar utskottet att ersättningstaxan ska fastställas på en hälsoekonomiskt lämplig nivå. Ersättningstaxan enligt förordningen ska vara ett incitament att kostnadseffektivt använda de testmetoder som är effektivast med tanke på bekämpningen av epidemin. 

DETALJMOTIVERING

Sjukförsäkringslagen

3 kap. Ersättningar för vård och undersökningar

7 §. Ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19.

Genom förordning av statsrådet ska det utfärdas bestämmelser om ersättningstaxan för sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 som det anses ändamålsenligt att ersätta enligt en ersättningstaxa som är högre än den ersättningstaxa som fastställts av Folkpensionsanstalten, särskilt med tanke på undersökningens terapeutiska värde. Utskottet föreslår att 7 § 1 mom. preciseras så att bemyndigandet att utfärda förordning på det sätt som konstateras ovan gäller de undersökningar för vilka ersättningstaxan fastställs, inte enbart beloppen i ersättningstaxan. Dessutom föreslår utskottet att det i sista meningen i 7 § 1 mom. hänvisas till paragrafen i fråga i stället för till förordningen och att meningen blir ett nytt 3 mom. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 223/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 3 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) en ny 7 § och till 15 kap. 9 §, sådan den lyder i lagarna 890/2006 och 943/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
3 kap. 
Ersättningar för vård och undersökningar 
7 § 
Ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 
Utskottet föreslår en ändring Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 och 6 § får bestämmelser Slut på ändringsförslaget om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 Utskottet föreslår en strykning får  Slut på strykningsförslagetutfärdas genom förordning av statsrådet. Ersättningstaxan grundar sig på kostnaderna för undersökningen, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska ersättas och de medel som står till buds. Utskottet föreslår en strykning På ersättningstaxan för sådana undersökningar som inte omfattas av förordningen tillämpas vad som föreskrivs i 5 och 6 §. Slut på strykningsförslaget 
Om arvodet för undersökningen är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet. 
Utskottet föreslår en ändring På undersökningar för vilka ingen ersättningstaxa föreskrivs enligt denna paragraf tillämpas 5 och 6 §. Slut på ändringsförslaget (Nytt) 
15 kap. 
Verkställighet 
9 § 
Direktersättningsförfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en serviceproducent som arvode har debiterat en försäkrads arbetsgivare ett pris som är nedsatt med beloppet av ersättningen enligt 3 kap. 7 §, kan trots vad som föreskrivs i 1 mom. ersättningen betalas till serviceproducenten på basis av serviceproducentens redovisning i enlighet med vad som avtalats särskilt. I fråga om meddelande av beslut till den försäkrade iakttas vad som föreskrivs i 3 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.