Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 38/2016 rd

Senast publicerat 27-03-2018 13:36

Betänkande ShUB 38/2016 rd RP 230/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (RP 230/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsrådErikStrömberg
    social- och hälsovårdsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
  • Akava ry
  • Finlands näringsliv rf
  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ändras. Medlemmarna i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och samtidigt också sektionerna som behandlar besvärsärenden ska bli färre. Ärendena i besvärsnämnden har minskat och arbetet vore effektivare om medlemmarna var färre. 

Nästa mandatperiod börjar vid ingången av 2017 och lagen bör därför träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 230/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TuulaHaatainensd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
Eeva-JohannaElorantasd
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
SannaLauslahtisaml
medlem
AnneLouhelainensaf
medlem
SariRaassinasaml
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MarttiTaljacent
ersättare
SatuTaavitsainensd
ersättare
SariTanuskd.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.