Betänkande
ShUB
38
2016 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (RP 230/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Erik
Strömberg
social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
Akava ry
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ändras. Medlemmarna i besvärsnämnden för arbetspensionsärenden och samtidigt också sektionerna som behandlar besvärsärenden ska bli färre. Ärendena i besvärsnämnden har minskat och arbetet vore effektivare om medlemmarna var färre. 
Nästa mandatperiod börjar vid ingången av 2017 och lagen bör därför träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 230/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Satu
Taavitsainen
sd
ersättare
Sari
Tanus
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 27.3.2018 13:36