Senast publicerat 17-09-2021 14:33

Betänkande ShUB 38/2020 rd RP 180/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar (RP 180/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterare Anu Kangasjärvi 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektör Monika Mutanen 
  kommunikationsministeriet
 • chef för kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner Reija Jääskeläinen 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Akava ry
 • SOSTE Finlands social och hälsa rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
 • Suomen Palvelutaksit ry
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Finlands studentkårers förbund FSF rf.

Inget yttrande av 

 • STTK rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras. I propositionen föreslås dessutom att ikraftträdandebestämmelserna i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen ändras. 

Kostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård i samband med behandlingen av en sjukdom ska enligt vad som föreslås ersättas från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring. Resorna ersätts högst i enlighet med priset på en resa till närmaste sådan verksamhetsenhet inom hälsovården som tillhandahåller i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande avsedda tjänster och där den försäkrade kan få undersökning och vård enligt den lagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. 

Resekostnader för resor till vård som ordnas med servicesedel ersätts högst enligt de kostnader som orsakas av en resa till närmaste sådan undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få nödvändig undersökning och vård enligt sjukförsäkringslagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. Dessutom föreslås det att de temporära bestämmelserna om det högsta priset för taxianvändning som ersätts av sjukförsäkringen och om ersättningsgrunderna ska fortsätta vara i kraft till utgången av år 2024. 

Avsikten är att lagen om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen ska träda i kraft den 1 januari 2021. Lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet anser att de föreslagna ändringarna i sjukförsäkringslagens bestämmelser om reseersättningar fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

Det är viktigt att tillförsäkra de studerande tillgång till studerandehälsovård på lika villkor. Kostnaderna för högskolestuderandes resor till studerandehälsovård i samband med behandlingen av en sjukdom ska ersättas från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring. Resorna ersätts högst i enlighet med priset på en resa till den närmaste verksamhetsenhet inom hälsovården som tillhandahåller i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) avsedda tjänster och där den försäkrade kan få undersökning och vård enligt den lagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. 

Resekostnader för resor till vård som ordnas med servicesedel ska ersättas högst enligt de kostnader som orsakas av en resa till den närmaste undersöknings- och vårdenhet där den försäkrade kan få nödvändig undersökning och vård enligt sjukförsäkringslagen utan att hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. 

Syftet med propositionen är till denna del att ändra lagen så att den motsvarar den vedertagna ersättnings- och rättspraxis som gällde i många år i fråga om kostnadsersättningar för resor till behandlingar som ersätts med servicesedlar, tills försäkringsdomstolen hösten 2019 kom med ett avgörande som ändrade tolkningen av lagen. Utskottet konstaterar att huvudregeln för resor som ersätts i enlighet med sjukförsäkringslagen är att resan till närmaste undersöknings- eller vårdenhet ersätts i det fall att patienten själv väljer vårdenhet. Utskottet anser att den föreslagna ändringen är motiverad, eftersom den försäkrades resa till vård som tillhandahålls mot servicesedel ska ersättas på samma sätt som resor till en vårdenhet som valts med stöd av valfriheten enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

Utskottet ser det som viktigt att de försäkrade informeras om ändringen av ersättningarna för resor till vård som tillhandahålls mot servicesedel, eftersom den försäkrade själv svarar för resekostnaderna till den del de inte ersätts av Folkpensionsanstalten. Utskottet noterar att klienten alltid har rätt att vägra ta emot en servicesedel och att få vård som kommunen ordnar på något annat sätt. 

Utskottet ser det som behövligt att föreskriva att de temporära bestämmelserna om ersättningsgrunderna och det högsta priset för taxianvändning som ersätts av sjukförsäkringen ska fortsätta vara i kraft till utgången av år 2024. De temporära bestämmelserna gör det möjligt att genom förordning av statsrådet föreskriva om det maximipris som betalas av den försäkrade för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen. En grund för maximiersättning som fastställs genom förordning av statsrådet säkerställer att de medel som reserverats för sjukförsäkringens utgifter för reseersättningar är tillräckliga vid konkurrensupphandlingar och i eventuella situationer då någon av de förmedlingscentraler som ingått direktdebiteringsavtal med Folkpensionsanstalten upphör med sin verksamhet. Utskottet påpekar att det enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är meningen att praxis vid konkurrensupphandling av taxiresor ersatta av Folkpensionsanstalten ska ses över under den här regeringsperioden. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 180/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Hanna Sarkkinen vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst 
 
ersättare 
Pia Kauma saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.