Senast publicerat 10-01-2022 17:09

Betänkande ShUB 38/2021 rd RP 235/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen (RP 235/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • konsultativ tjänsteman Eva Ojala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • sakkunnig Emmi Vettenranta 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • chef för kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner Reija Jääskeläinen 
  Folkpensionsanstalten
 • näringspolitisk expert Joel Kuuva 
  Hyvinvointiala HALI ry
 • intressechef Anne Perälahti 
  SOSTE Finlands social och hälsa rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Lääkärikeskus Aava Oy
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

Inget yttrande av 

 • Helsingfors stad.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras så att ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 höjs från nuvarande 10 till 16 euro. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att ersättningstaxan enligt sjukförsäkringen för vaccinering mot covid-19 höjs från nuvarande 10 till 16 euro. Syftet med att höja ersättningstaxan är att sporra tjänsteproducenter, dvs. vårdgivare, inom företagshälsovården att erbjuda covid-19-vaccinering i vidare utsträckning än för närvarande, vilket underlättar tillgången till vaccinering mot covid-19 för de försäkrade inom företagshälsovården. Social- och hälsovårdsutskottet anser att propositionen är motiverad för att främja vaccinationstäckningen under de exceptionella förhållandena till följd av covid-19-pandemin och tillstyrker lagförslaget. Utskottet betonar företagshälsovårdens betydelse när det gäller att främja vaccinationstäckningen. 

Att vaccination mot covid-19 ersätts från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring är ett alternativ till vaccinationer inom den offentliga hälso- och sjukvården. Ersättningen för vaccination gäller i praktiken endast coronavaccin som getts inom den privata företagshälsovården, eftersom samhällsmedlemmar åtminstone tills vidare inte kan köpa coronavaccin av vårdgivare inom den privata hälso- och sjukvården. Enligt statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer (1105/2020) har den företagshälsovård som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) i enlighet med 49 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) rätt att medverka i genomförandet av covid-19-vaccinationerna, och kommunerna ska utreda om de vårdgivare inom företagshälsovården som är verksamma inom respektive kommuns område har möjlighet att medverka i genomförandet av covid-19-vaccinationerna, om det behövs för att säkerställa att vaccinationerna tillhandahålls utan dröjsmål. För att företagshälsovården ska kunna utnyttjas vid vaccinationer förutsätts ett avtal mellan kommunen och arbetsgivaren samt företagshälsovården. 

Utskottet konstaterar att det enligt sakkunnigyttrandena är svårt att fastställa en ersättningsnivå som motsvarar vaccineringsåtgärdens faktiska kostnadsnivå. Kostnaderna för vaccinering kan variera avsevärt beroende på vilka kostnader som inkluderas i åtgärden och om vaccinet ges exempelvis åt en anställd åt gången med tidsbokning eller som så kallad massvaccination. Utskottet anser att den nu föreslagna ersättningen på 16 euro är skälig med beaktande av de varierande kostnadskalkyler som framförts i utskottets utlåtanden. 

Den föreslagna ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 30 juni 2022 i likhet med de andra temporära bestämmelserna i sjukförsäkringslagen. Utifrån sakkunnigutfrågningen anser utskottet det vara ändamålsenligt att den höjda ersättningstaxan tillämpas från ingången av 2022 och föreslår att ikraftträdandebestämmelsen preciseras. Dessutom anser utskottet att det är viktigt att en eventuell proposition om förlängning av de temporära bestämmelserna i sjukförsäkringslagen lämnas så att det finns tillräckligt med tid för riksdagsbehandlingen och så att vårdgivarna har möjlighet att på behörigt sätt förbereda sig på att regleringen fortsätter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 235/2021 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 3 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 225/2021, som följer: 
3 kap. 
Ersättningar för vård och undersökningar 
8 § 
Ersättningstaxan för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ersättningstaxan är 16 euro. Om arvodet för vaccineringsåtgärden är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .Utskottet föreslår en ändring  Den tillämpas på ersättning för vaccineringsåtgärder som utförts den 1 januari 2022 eller därefter. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.1.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd (delvis) 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Aino-Kaisa Pekonen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.