Betänkande
ShUB
39
2016 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (RP 182/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Annika
Parsons
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Antti
Huhtamäki
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att kundavgifterna enligt lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras. Det föreslås att man för avbytarservice som används 2017 ska sänka avgifterna för vikariehjälp, avgiften för understödd avgiftsbelagd avbytarservice och timavgiften för beredskap.  
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2017.  
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionens syfte är att stödja jordbruksföretagarnas arbetsmotivation, arbetshälsa och möjligheter att kombinera familjeliv och arbete. I propositionen föreslås det att 10 miljoner euro av stödpaketet för jordbruket på 50 miljoner euro i 2017 års budgetproposition ska användas för att sänka kundavgifterna för avbytarservice. Som ett led i stödpaketet tilldelas dessutom Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en miljon euro för projekt som förbättrar jordbruksföretagarnas välbefinnande.  
Det är betydelsefullt, anser utskottet, att man trots trycket på att spara i statsfinanserna kan lindra jordbruksföretagarnas situation på det sätt som regeringen föreslår och således indirekt också påverka djurens välbefinnande. 
Avbytarservicen är avgiftsfri för jordbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla för en semester på 26 dagar, med undantag för eventuella inspektioner på gården och beredskap som automationen kräver. Däremot tas kundavgifter ut för vikariehjälp och understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp. Rätten till vikariehjälp gäller främst när företagaren av en tillfällig orsak är förhindrad att sköta uppgifter som direkt ingår i företagsdriften. Vikariehjälp anlitas i regel antingen på grund av arbetsoförmåga eller familjeledigheter. Timavgiften för vikariehjälp föreslås bli sänkt med 31 procent. En jordbruksföretagare kan få understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp högst 120 timmar per år. Priset föreslås bli sänkt från 13,75 till 12 euro per timme. 
Kundavgifterna för avbytarservice höjdes vid ingången av 2016. De höjda avgifterna har lett till att jordbruksföretagarna utnyttjar avgiftsbelagd hjälp mindre än förr, jobbar trots sjukdom och låter bli att ta ut familjeledigheter. Genom att sänka avgiften för vikariehjälp vill man locka företagare att lösgöra sig från arbetet i sådana situationer. Också priset på understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp sänks för att sänka tröskeln för att anlita tjänsterna. Möjligheten att anlita tjänsterna är viktig särskilt för unga företagare och småbarnsföräldrar. 
Att avgiften för beredskap sänks från 5 till 1,5 euro per timme gör det lättare att få ledigt, särskilt för företagare som investerat i automatisering. Samtidigt förbättras jordbruksföretagarnas jämlika förutsättningar att ta ut semester, när det inte kostar ägarna av automatiserade gårdar oskäligt mycket. Semester är avgiftsfritt för de semesterberättigade som inte behöver beredskap. 
Utskottet konstaterar att de sänkta avgifterna också stöder avbytarnas sysselsättning och kan minska också arbetet på deltid om användningen av avbytarservice ökar som planerat. Arbete på deltid kunde minskas ytterligare genom att öka det maximala antalet timmar för understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp. I stället för att höja antalet timmar har regeringen gått in för att föreslå att anslaget ska användas för att sänka avgifterna eftersom så många jordbruksföretagare som möjligt i så fall drar nytta av det stöd som staten har reserverat i budgeten och därmed kan lösgöra sig från dygnet runt-ansvar för djurvård.  
De föreslagna avgiftssänkningarna gäller endast 2017. Utskottet anser att konsekvenserna av det tillfälliga anslaget bör följas upp. Utskottet konstaterar att en total översyn av lagen om avbytarservice är under beredning i social- och hälsovårdsministeriet. I samband med beredningen bedöms också behovet av ändringar i bestämmelserna om avgiftsbelagd avbytarhjälp. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 182/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.12.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Annika
Saarikko
cent
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Satu
Taavitsainen
sd
ersättare
Sari
Tanus
kd.
Sekreterare var
utskottsråd
Eila
Mäkipää.
Senast publicerat 11.7.2018 09:51