Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande ShUB 4/2020 rd RP 40/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor (RP 40/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Finansinspektionen
  • Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det till lagen om arbetslöshetskassor fogas en ny bestämmelse om sättet för deltagande i kassamöte. I den nya paragrafen föreskrivs om en möjlighet att delta i kassamöte på distans. Tillägget görs av tydlighetsskäl och det gör det möjligt att ordna kassamöte med hjälp av tekniska hjälpmedel till exempel i samband med en smittsam sjukdom med stor spridning. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 40/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.