Betänkande
ShUB
5
2017 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (RP 46/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överläkare
Teppo
Heikkilä
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Maria
Jakobsson
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
biträdande verksamhetsledare
Hannu
Halila
Finlands Läkarförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund
Ålands landskapsregering
Finländska Medicinare i Sverige rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras. På ansökan ska en person med grundexamen för läkare från en EU- eller EES-stat där avlagd yrkespraktik efter examen är ett villkor för att få utöva läkaryrket kunna beviljas begränsad rätt att i Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Rätten, som beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, är dessutom förenad med kravet att personen utövar yrket under ledning och tillsyn av en skriftligen utsedd legitimerad läkare. Det tidigare villkoret att studierna i medicin ska ha påbörjats före 2012 slopas. 
Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar att 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras och att möjligheterna att få att ett tidsbegränsat och villkorat tillstånd för yrkesutövning för yrkespraktik därmed utökas. Det är positivt med avseende på finländare som studerar medicin i utlandet. Också för servicesystemet är det viktigt att personer med utländsk läkarutbildning får möjligheter att sätta sig in i vårt finländska vård- och fortbildningssystem så snart som möjligt efter avlagd utländsk grundexamen. När ändringen har trätt i kraft kan rätten att utöva läkaryrket i förekommande fall också förlängas. Därmed är det lättare att ta hänsyn till praktikanternas aktuella livssituation. 
Under den tid som den tidsbegränsade rätten för yrkespraktik gäller kan personen tillfälligt ha andra läkaruppgifter under ledning och styrning av en skriftligt utsedd legitimerad yrkesutbildad person (6 a § 2 mom.). Regleringen behövs eftersom praktikanterna kan vara tvungna att köa för att få en lämplig praktikplats som uppfyller villkoren i studielandet eller det kan bli uppehåll i praktiken. I dessa fall utövas läkaryrket tillfälligt och innan yrkespraktiken inleds eller fortsätter. Utskottet understryker att arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att en läkarpraktikant har nödvändig kompetens och adekvata kunskaper i de inhemska språken. 
Ändringen gör det lättare att få läkare i synnerhet till Åland, där läkare med svensk utbildning brukar avlägga en del av sin yrkespraktik. Men det råder brist på svenskspråkiga läkare också i andra delar av landet, påpekar utskottet. Enligt vad utskottet erfar godkänns praktik i Finland bara i begränsad omfattning som praktik efter läkarexamen (allmäntjänstgöring) av myndigheterna i Sverige. Det är viktigt att våra myndigheter tillsammans med de svenska myndigheterna utreder möjligheterna att i större omfattning godkänna praktik som utförs i Finland.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 46/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.5.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Betänkande
ShUB
5
2017 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (RP 46/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överläkare
Teppo
Heikkilä
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Maria
Jakobsson
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
biträdande verksamhetsledare
Hannu
Halila
Finlands Läkarförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund
Ålands landskapsregering
Finländska Medicinare i Sverige rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras. På ansökan ska en person med grundexamen för läkare från en EU- eller EES-stat där avlagd yrkespraktik efter examen är ett villkor för att få utöva läkaryrket kunna beviljas begränsad rätt att i Finland utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person. Rätten, som beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, är dessutom förenad med kravet att personen utövar yrket under ledning och tillsyn av en skriftligen utsedd legitimerad läkare. Det tidigare villkoret att studierna i medicin ska ha påbörjats före 2012 slopas. 
Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet välkomnar att 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras och att möjligheterna att få att ett tidsbegränsat och villkorat tillstånd för yrkesutövning för yrkespraktik därmed utökas. Det är positivt med avseende på finländare som studerar medicin i utlandet. Också för servicesystemet är det viktigt att personer med utländsk läkarutbildning får möjligheter att sätta sig in i vårt finländska vård- och fortbildningssystem så snart som möjligt efter avlagd utländsk grundexamen. När ändringen har trätt i kraft kan rätten att utöva läkaryrket i förekommande fall också förlängas. Därmed är det lättare att ta hänsyn till praktikanternas aktuella livssituation. 
Under den tid som den tidsbegränsade rätten för yrkespraktik gäller kan personen tillfälligt ha andra läkaruppgifter under ledning och styrning av en skriftligt utsedd legitimerad yrkesutbildad person (6 a § 2 mom.). Regleringen behövs eftersom praktikanterna kan vara tvungna att köa för att få en lämplig praktikplats som uppfyller villkoren i studielandet eller det kan bli uppehåll i praktiken. I dessa fall utövas läkaryrket tillfälligt och innan yrkespraktiken inleds eller fortsätter. Utskottet understryker att arbetsgivaren är skyldig att kontrollera att en läkarpraktikant har nödvändig kompetens och adekvata kunskaper i de inhemska språken. 
Ändringen gör det lättare att få läkare i synnerhet till Åland, där läkare med svensk utbildning brukar avlägga en del av sin yrkespraktik. Men det råder brist på svenskspråkiga läkare också i andra delar av landet, påpekar utskottet. Enligt vad utskottet erfar godkänns praktik i Finland bara i begränsad omfattning som praktik efter läkarexamen (allmäntjänstgöring) av myndigheterna i Sverige. Det är viktigt att våra myndigheter tillsammans med de svenska myndigheterna utreder möjligheterna att i större omfattning godkänna praktik som utförs i Finland.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 46/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.5.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuula
Haatainen
sd
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Anne
Louhelainen
saf
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Martti
Talja
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 28.10.2019 14:24