xBetänkande
ShUB
5
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 38/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Anne
Ilkka
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Leena-Maija
Vitie
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
förvaltningsöverläkare
Eeva
Reissell
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
temp. förvaltningsöverläkare
Teppo
Heikkilä
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
direktör
Risto
Miettunen
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt
förvaltningsöverläkare
Päivi
Koivuranta
​Finlands Kommunförbund.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
högsta domstolen
högsta förvaltningsdomstolen
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt
Vasa sjukvårdsdistrikt.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om statsandel för kommunal basservice ändras. 
Vasa sjukvårdsdistrikt föreslås bli skyldigt att ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt i anslutning till det egna centralsjukhuset. Det föreslås att Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikts skyldighet att ordna jourtjänster på finska och svenska slopas som obehövlig. 
Sjukvårdsdistrikt med universitetssjukhus förpliktas enligt förslaget att lämna medicinska sakkunnigutlåtanden på begäran av domstolar. Uppgiften att lämna utlåtanden ska administreras av Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, som av statens medel betalas en separat ersättning för skötseln av uppgiften och som i sin tur betalar ersättningar till dem som skriver utlåtandena. 
Lagen om statsandel för kommunal basservice ändras också så att uppgiften att lämna medicinska sakkunnigutlåtanden inte ska betraktas som ett statsandelsåliggande. 
Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Förändringar i jourverksamheten
Syftet med regeringspropositionen är att inom Vasa sjukvårdsdistrikt bättre än för närvarande trygga tillgången till jourtjänster förutom på finska också på svenska. Genom ändringen stärks de språkliga rättigheterna inom jourtjänsterna för befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt så att tillgången till jourtjänster förbättras och resan till brådskande vård förkortas. Utskottet konstaterar att jourtjänsterna vid Vasa centralsjukhus också i nuläget nästintill motsvarar den omfattning som förutsätts av sjukhus med omfattande jour och att tjänsterna i praktiken ytterligare stärks i fråga om två specialområden. 
I propositionen föreslås det att skyldigheten för Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt att ordna jourtjänster på svenska slopas som obehövlig. Tjänsterna för svenskspråkiga patienter tillhandahålls i fortsättningen på samma sätt som i andra enspråkiga finskspråkiga sjukvårdsdistrikt. 
De tilläggsresurser som behövs på grund av förändringarna i jourverksamheten beaktas i budgetpropositionen för nästa år (mom. 28.90.30); det innebär ett tillägg på en miljon euro som delas ut till kommunerna i enlighet med lagen om statsandel för kommunal basservice. 
Av de orsaker som konstateras i propositionsmotiven anser utskottet att det med tanke på tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna är ändamålsenligt att, utöver de nuvarande 12 sjukvårdsdistrikt som upprätthåller omfattande jour dygnet runt, också Vasa sjukvårdsdistrikt åläggs skyldighet att ordna omfattande jour dygnet runt. Granskningen av hur jourtjänsterna fungerar i olika delar av landet bör enligt utskottet också göras som ett led i granskningen av hela servicesystemet, så att lika tillgång till tjänster och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna på nationalspråken tryggas. 
Medicinska sakkunnigutlåtanden
För universitetssjukvårdsdistrikten föreslås en skyldighet att ge de medicinska utlåtanden som domstolarna begär så att Norra Savolax sjukvårdsdistrikt administrerar lämnandet av utlåtanden. Syftet med propositionen är att säkerställa att domstolarna får de medicinska sakkunnigutlåtanden de behöver. Reformen hänför sig till utvecklandet av systemet med försäkringsläkare. Avsikten är att öka transparensen i systemet och medborgarnas förtroende för systemet. 
I samband med behandlingen av medborgarinitiativet om systemet med försäkringsläkare godkände riksdagen ett uttalande där det förutsattes att lagändringar bereds för att åtgärda missförhållandena i systemet med försäkringsläkare (MI 4/2108 rdRSk 39/2018 rd). Utskottet anser det med tanke på jämlikheten mellan ändringssökandena vara viktigt att en oberoende, central instans ger utlåtanden till domstolarna i medicinska ärenden. En oberoende sakkunnigaktör bidrar till ökad rättssäkerhet och gör den medicinska bedömningen mer genomskinlig och tillförlitlig. 
Norra Savolax sjukvårdsdistrikt inrättar en expertgrupp där alla sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus utser sakkunniga. Norra Savolax sjukvårdsdistrikt kan också utse andra medicinska experter till gruppen och från fall till fall vid behov begära utlåtande av en sakkunnig som inte hör till expertgruppen. I propositionen har det uppskattats att behovet av utlåtanden kommer att uppgå till 80–200 per år. Utskottet konstaterar att det är osäkert hur antalet utlåtanden och kostnaderna utvecklas, eftersom en bättre tillgång till utlåtanden kan öka antalet begäranden om utlåtanden. Utvecklingen av antalet sakkunnigutlåtanden och kostnadsutvecklingen bör följas upp. Staten betalar ersättning för verksamhetskostnaderna till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, som förmedlar ersättningen per utlåtande till en sakkunnig. Utskottet anser det motiverat att ersättningen för utlåtandet graderas enligt den arbetsmängd som krävs för att utarbeta utlåtandet och att särskild finansiering reserveras för denna nya uppgift. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 38/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Merja
Kyllönen
vänst
(delvis)
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Heidi
Viljanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 07-11-2019 13:27