Senast publicerat 08-05-2021 11:55

Betänkande ShUB 6/2016 rd RP 71/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten (RP 71/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Pirjo Moilanen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • ekonomidirektör Kai Ollikainen 
  Folkpensionsanstalten
 • planeringsexpert Teemu Hänninen 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Kelan toimihenkilöt ry
 • Akava rf
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om Folkpensionsanstalten ändras. 

Det föreslås att miniminivån på de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pensioner stegvis ändras från nuvarande 41 procent till 30 procent så att den lägre nivån uppnås 2038. Dessutom föreslås vissa preciseringar i den gällande lagen. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt utskottet är det ändamålsenligt att föreskriva att miniminivån på de tillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret för Folkpensionsanstaltens tjänstemäns pensioner stegvis sänks från nuvarande 41 procent till 30 procent så att den lägre nivån uppnås 2038. Avsättningsgraden är då densamma som för den privata och den offentliga sektorns pensionsåtagande. Inom Folkpensionsanstalten har den högre täckningsnivån berott på att pensionsansvaret omfattar även tilläggspensionsskyddet som täcks i sin helhet, i likhet med pensionsstiftelsernas och pensionskassornas tilläggspensionsskydd. Eftersom tilläggspensionsskyddet troligen kommer att ha slopats helt år 2038, återstår då endast att täcka det lagstadgade grundpensionsskyddet.  

Folkpensionsanstaltens bidrag till pensionsansvarsfonden minskar genom ändringen med cirka 10 miljoner euro per år fram till 2037, vilket också minskar statens utgifter. Utskottet understryker att ändringen av avgifterna och avsättningsgraden inte påverkar personalens pensionsförmåner som tryggas oavsett ändringen.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 71/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Annika Saarikko cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
ersättare 
Ritva Elomaa saf 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.