Betänkande
ShUB
6
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 41/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Marko
Leimio
social- och hälsovårdsministeriet
verkställande direktör
Janne
Metsämäki
Sysselsättningsfonden.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
social- och hälsovårdsministeriet
Akava ry
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf.
Inget yttrande av 
Finlands näringsliv rf
Företagarna i Finland rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. 
I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2020 fastställs. Det föreslås att arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp sänks med sammanlagt 0,49 procentenheter. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sänks med 0,25 procentenheter och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie med 0,24 procentenheter. 
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås uppgå till 1,25 procent av lönen och arbetsgivares genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie till 0,45 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 125 500 euro och 1,70 procent för den överskjutande delen av lönen. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag föreslås uppgå till 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag till 0,45 procent av lönen. 
Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk föreslås uppgå till 0,45 procent av det lönebelopp som betalas av affärsverket för affärsverksamhet för ett lönebelopp upp till 2 125 500 euro och 0,99 procent för den överskjutande delen av lönen. Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet föreslås uppgå till 0,45 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 2 125 500 euro och 1,21 procent för den överskjutande delen av lönen. 
Det föreslås att de gränser för lönesummorna som tillämpas i fråga om självriskpremien ändras så att full självriskpremie tas ut av företag vilkas lönesumma är minst 34 008 000 euro. Självriskpremien tas inte ut av företag vilkas lönebelopp är högst 2 125 500 euro. 
Maximibeloppet för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert föreslås bli höjt till ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6,0 procentenheter. Dessutom föreslår regeringen även andra åtgärder som ökar stabiliteten för nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna. 
Det föreslås att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att justeringen med lönekoefficient vid den nedre gränsen för företagares arbetsvillkor för utkomstskydd ska göras på gränsbeloppet på årsnivå och att avrundningen nedåt till närmaste hela euro ska göras på samma penningbelopp på årsnivå. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Löntagarnas och arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremie föreslås bli sänkta med sammanlagt 0,49 procentenheter 2020. Dessutom föreslås det att maximibeloppet för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert höjs från ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 5,0 procentenheter till ett belopp motsvarande utgifterna för en arbetslöshetsgrad på 6,0 procentenheter. I propositionen föreslås det också att de gränser för lönebelopp som tillämpas på självriskandelen samt justeringen av lönekoefficienten för den månadsinkomst som räknas in i arbetsvillkoret för företagare ändras. Utifrån regeringspropositionen och inkommen utredning anser utskottet att de föreslagna ändringarna är motiverade. 
Sänkningen av arbetslöshetsförsäkringspremierna beräknas minska Sysselsättningsfondens premieintäkter med cirka 419 miljoner euro. Även efter att premierna sänkts tryggar intäkterna dock finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Med de föreslagna avgifterna beräknas Sysselsättningsfondens överskott bli 213 miljoner euro år 2020. 
Höjningen av maximibeloppet för konjunkturbufferten och de andra ändringar som föreslås i anknytning till bufferten förbättrar Sysselsättningsfondens ekonomiska bärkraft och tryggar en stabil och förutsägbar premienivå. I en situation där ekonomin och sysselsättningen utvecklas gynnsamt har det visat sig att konjunkturbuffertens maximibelopp enligt den permanenta lagen är för lågt. Enligt propositionen ökar konjunkturbuffertens maximibelopp från 1 460 miljoner euro till uppskattningsvis 1 757 miljoner euro 2020, räknat enligt penningvärdet för 2019. Utskottet ser det som viktigt att nivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna kan hållas på en så stabil nivå som möjligt. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 41/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Heidi
Viljanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Sanna
Pekkarinen.
Senast publicerat 07-11-2019 13:06