Senast publicerat 08-05-2021 11:55

Betänkande ShUB 8/2016 rd RP 84/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (RP 84/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Annika Parsons 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • direktör Antti Huhtamäki 
    Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras så att lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall oberoende av vilken ersättning för inkomstbortfall som beviljas på grund av arbetsoförmåga han eller hon betalas. Syftet med den föreslagna ändringen är att de administrativa åtgärderna ska bli så få som möjligt för såväl lantbruksföretagarna som myndigheterna.  

Lagen om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare avses träda i kraft den 1 juli 2016.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt propositionen har lantbruksföretagare rätt till vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall under högst tre år. Rätten beror inte längre på vilken ersättning för inkomstbortfall som betalas lantbruksföretagaren på grund av arbetsoförmåga. Enligt den gällande lagen som trädde i kraft vid ingången av innevarande år upphör rätten till vikariehjälp för en lantbruksföretagare som fått invalidpension för viss tid när ett år har förflutit sedan olycksfallet. Men vården kan i vissa fall fortsätta längre än så, och då fortsätter behovet av vikariehjälp. 

Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Den föreslagna ändringen ökar jämlikheten mellan lantbruksföretagarna och minskar mängden ansökningar som avkrävs dem. Propositionen har inga ekonomiska konsekvenser eftersom kostnadsverkningarna när den nuvarande lagen godkändes hade beräknats så att vikariehjälp som beviljas på grundval av arbetsoförmåga kan fortgå högst tre år (RP 112/2015 rd). Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 84/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Annika Saarikko cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Ilmari Nurminen sd 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.