Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUB 8/2020 rd

Senast publicerat 26-10-2020 14:12

Betänkande ShUB 8/2020 rd RP 28/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet (RP 28/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Finlands Bank
  • Pensionsskyddscentralen
  • Keva
  • Finlands Banks personalförening rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om Finlands Banks tjänstemän, lagen om Keva samt åtta andra lagar ändras. Det föreslås att verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Det föreslås också att bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att ordna verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank på ett kostnadseffektivt sätt som tryggar pensionsförmånerna. Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank är nästan identiskt med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Skillnaderna jämfört med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn är enligt propositionsmotiven relativt små och gäller oftast gamla anställningar som skyddats i samband med olika pensionsreformer. Den privata tjänsteproducent som skött verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd har meddelat att den inte längre kan producera pensionstjänster med den nuvarande service- och verksamhetsmodellen efter 2020. 

Enligt propositionen ska bestämmelserna om pensionsskydd för Finlands Banks personal i Finlands Banks pensionsstadga överföras till pensionslagen för den offentliga sektorn samt verkställigheten av pensionsskyddet till Keva samtidigt som finansieringsansvaret för pensionsskyddet kvarstår hos Finlands Bank. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. Social- och hälsovårdsutskottet anser propositionen lämplig och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—11 i proposition RP 28/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnuVehviläinencent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
KimBergsd
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.