Betänkande
ShUB
8
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet (RP 28/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
social- och hälsovårdsministeriet
Finlands Bank
Pensionsskyddscentralen
Keva
Finlands Banks personalförening rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om Finlands Banks tjänstemän, lagen om Keva samt åtta andra lagar ändras. Det föreslås att verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Det föreslås också att bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. 
Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Syftet med propositionen är att ordna verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank på ett kostnadseffektivt sätt som tryggar pensionsförmånerna. Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank är nästan identiskt med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Skillnaderna jämfört med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn är enligt propositionsmotiven relativt små och gäller oftast gamla anställningar som skyddats i samband med olika pensionsreformer. Den privata tjänsteproducent som skött verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd har meddelat att den inte längre kan producera pensionstjänster med den nuvarande service- och verksamhetsmodellen efter 2020. 
Enligt propositionen ska bestämmelserna om pensionsskydd för Finlands Banks personal i Finlands Banks pensionsstadga överföras till pensionslagen för den offentliga sektorn samt verkställigheten av pensionsskyddet till Keva samtidigt som finansieringsansvaret för pensionsskyddet kvarstår hos Finlands Bank. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. Social- och hälsovårdsutskottet anser propositionen lämplig och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—11 i proposition RP 28/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.5.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Anna-Kaisa
Ikonen
saml
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Sofia
Virta
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 06-05-2020 10:57