Senast publicerat 08-05-2021 13:13

Betänkande ShUB 8/2020 rd RP 28/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet (RP 28/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Finlands Bank
  • Pensionsskyddscentralen
  • Keva
  • Finlands Banks personalförening rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om Finlands Banks tjänstemän, lagen om Keva samt åtta andra lagar ändras. Det föreslås att verkställigheten av arbetspensionsärenden som gäller personalen vid Finlands Bank överförs till Keva. Det föreslås också att bestämmelserna om innehållet i pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank ska finnas i pensionslagen för den offentliga sektorn i stället för i Finlands Banks pensionsstadga. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med propositionen är att ordna verkställigheten av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank på ett kostnadseffektivt sätt som tryggar pensionsförmånerna. Pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank är nästan identiskt med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Skillnaderna jämfört med pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn är enligt propositionsmotiven relativt små och gäller oftast gamla anställningar som skyddats i samband med olika pensionsreformer. Den privata tjänsteproducent som skött verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd har meddelat att den inte längre kan producera pensionstjänster med den nuvarande service- och verksamhetsmodellen efter 2020. 

Enligt propositionen ska bestämmelserna om pensionsskydd för Finlands Banks personal i Finlands Banks pensionsstadga överföras till pensionslagen för den offentliga sektorn samt verkställigheten av pensionsskyddet till Keva samtidigt som finansieringsansvaret för pensionsskyddet kvarstår hos Finlands Bank. Propositionen inverkar varken på finansieringen av pensioner eller redan intjänade pensionsförmåner. Social- och hälsovårdsutskottet anser propositionen lämplig och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—11 i proposition RP 28/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Anna-Kaisa Ikonen saml 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.