Betänkande
ShUB
9
2019 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 40/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Kirsi
Päivänsalo
social- och hälsovårdsministeriet
specialforskare
Reeta
Talka
Folkpensionsanstalten
direktör
Lauri
Pelkonen
Läkemedelsprisnämnden
specialforskare
Suvi
Mäklin
Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
​Finlands Kommunförbund
Lääketeollisuus ry
Rinnakkaislääketeollisuus ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Apotekareförbund rf
Parallellimportörer av Läkemedel i Finland rf
Finlands Läkarförbund rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras. 
Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om villkorlig ersättning inom systemet för läkemedelsersättning ska enligt förslaget ytterligare förlängas temporärt i ändrad form för perioden 2020—2025. Det föreslås preciseringar i bestämmelsernas innehåll utifrån erfarenheterna av de bestämmelser som varit i kraft temporärt. 
Det föreslås också tydligare bestämmelser om de läkemedel som ska ersättas. 
Dessutom föreslås det en teknisk ändring i bestämmelsen om rätt för företagare och andra personer som utför eget arbete att få ersättning för företagshälsovård. Avsikten är att även under sjukdagpenningsperioden möjliggöra ersättning för företagshälsovård från den dag då arbetsoförmågan inträder. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Det föreslås att bestämmelserna om villkorlig ersättning ska gälla till och med den 31 december 2025. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
I propositionen föreslås det att bestämmelserna om villkorlig ersättning för läkemedel förlängs i ändrad form ända fram till utgången av 2025. I regleringen föreslås innehållsmässiga preciseringar som gäller dels användningen av villkorligt ersatta preparat som referenspreparat vid prisjämförelse, dels bedömningen av hur skäligt partipriset på preparatet är. Dessutom föreslås det att den längsta giltighetstiden på fem år för villkorlig ersättning slopas. Regeringen föreslår också tydligare bestämmelser om de läkemedel som ska ersättas och om företagarnas rätt till ersättning för företagshälsovård. Avsikten är att bestämmelserna ska motsvarar etablerad tillämpningspraxis. Utskottet anser att lagförslaget är lämpligt och tillstyrker det utan ändringar. 
I verksamhetsmodellen för villkorlig ersättning kan läkemedelsprisnämnden godkänna ersättning och partipris villkorligt för ett läkemedelspreparat med försäljningstillstånd, om det än så länge finns begränsade uppgifter om omfattningen av dess användning, om hälsofördelarna eller om kostnadseffektiviteten. Målet för modellen är att fördela den ekonomiska risken när ett nytt läkemedel börjar användas mellan samhället och läkemedelsindustrin. Bestämmelserna om villkorlig ersättning för läkemedel har gällt temporärt sedan 2017 och för närvarande gäller villkorlig ersättning för 28 läkemedelspreparat. Enligt propositionen har villkorlig ersättning möjliggjort ett snabbare och mer kontrollerat införande av nya läkemedel. Erfarenheterna av hur modellen fungerar är dock begränsade, eftersom modellen har använts först i två år. Utskottet ser det som viktigt att man under försöket noggrant bedömer hur modellen fungerar och vilka konsekvenser det får med avseende på såväl läkemedelsanvändarna, systemet för läkemedelsersättning som aktörerna inom läkemedelsbranschen. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 40/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anu
Vehviläinen
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Merja
Kyllönen
vänst
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Juhana
Vartiainen
saml
medlem
Sofia
Virta
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Sanna
Pekkarinen.
Senast publicerat 14-11-2019 13:12