Betänkande
UtUB
12
2016 rd
Utrikesutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den (RP 164/2016 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Maria
Guseff
utrikesministeriet.
PROPOSITIONEN
År 2013 beslutade Nordiska ministerrådet att upplösa Nordiska projektexportfonden (Nopef) som en självständig institution och inrätta en ny fond, Nordic Project Trust Fund, under Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) från och med 2014. Som en följd av detta föreslås det att lagen om Nordiska projektexportfonden upphävs. Samtidigt föreslås det att hänvisningarna till Nopef stryks i annan lagstiftning, vilket medför ändringar i inkomstskattelagen, lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, beredskapslagen och lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.  
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Nordiska projektexportfonden (Nordic Project Fund, Nopef) som grundades 1982 har understött nordiska små och medelstora företag i deras strävan efter internationalisering. År 2013 beslutade Nordiska ministerrådet att upplösa Nopef som en självständig institution och fortsätta verksamheten inom en ny fond, Nordic Project Trust Fund, under Nordiska miljöfinansieringsbolaget (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO). 
Nu när Nopef har upphört med sin verksamhet anser utrikesutskottet att det är motiverat att uppdatera lagstiftningen genom att upphäva den lag som gäller fonden och stryka de hänvisningar till fonden som finns i annan lagstiftning. 
Enligt propositionen har Nopef av administrativa orsaker inte kunnat upplösas före utgången av 2016, bland annat på grund av flera giltiga låneavtal. De få återstående låneavtalen kommer före utgången av 2016 att upphöra eller överföras till fonden Nordic Project Trust Fund som förvaltas av NEFCO. 
Enligt propositionen har det uppnåtts synergieffekter av sammanslagningen av NEFCO och Nopef som är till nytta för dem båda. Till exempel parternas gemensamma personalresurser och deras egna nätverk kan utnyttjas på ett effektivare sätt. I och med sammanslagningen fokuseras Nordic Project Trust Funds finansiering på projekt som gäller grön ekonomi och hållbar utveckling.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utrikesutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 i proposition RP 164/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Matti
Vanhanen
cent
vice ordförande
Pertti
Salolainen
saml
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Tiina
Elovaara
saf
medlem
Pekka
Haavisto
gröna
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Tom
Packalén
saf
medlem
Aila
Paloniemi
cent
medlem
Antti
Rinne
sd
medlem
Veera
Ruoho
saf
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Stefan
Wallin
sv
ersättare
Ilkka
Kanerva
saml
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Tiina
Larvala.
Senast publicerat 26.3.2018 15:54