Senast publicerat 08-05-2021 16:16

Betänkande UtUB 12/2016 rd RP 164/2016 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den (RP 164/2016 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Maria Guseff 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

År 2013 beslutade Nordiska ministerrådet att upplösa Nordiska projektexportfonden (Nopef) som en självständig institution och inrätta en ny fond, Nordic Project Trust Fund, under Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) från och med 2014. Som en följd av detta föreslås det att lagen om Nordiska projektexportfonden upphävs. Samtidigt föreslås det att hänvisningarna till Nopef stryks i annan lagstiftning, vilket medför ändringar i inkomstskattelagen, lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, beredskapslagen och lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Nordiska projektexportfonden (Nordic Project Fund, Nopef) som grundades 1982 har understött nordiska små och medelstora företag i deras strävan efter internationalisering. År 2013 beslutade Nordiska ministerrådet att upplösa Nopef som en självständig institution och fortsätta verksamheten inom en ny fond, Nordic Project Trust Fund, under Nordiska miljöfinansieringsbolaget (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO). 

Nu när Nopef har upphört med sin verksamhet anser utrikesutskottet att det är motiverat att uppdatera lagstiftningen genom att upphäva den lag som gäller fonden och stryka de hänvisningar till fonden som finns i annan lagstiftning. 

Enligt propositionen har Nopef av administrativa orsaker inte kunnat upplösas före utgången av 2016, bland annat på grund av flera giltiga låneavtal. De få återstående låneavtalen kommer före utgången av 2016 att upphöra eller överföras till fonden Nordic Project Trust Fund som förvaltas av NEFCO. 

Enligt propositionen har det uppnåtts synergieffekter av sammanslagningen av NEFCO och Nopef som är till nytta för dem båda. Till exempel parternas gemensamma personalresurser och deras egna nätverk kan utnyttjas på ett effektivare sätt. I och med sammanslagningen fokuseras Nordic Project Trust Funds finansiering på projekt som gäller grön ekonomi och hållbar utveckling.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—5 i proposition RP 164/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.11.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Matti Vanhanen cent 
 
vice ordförande 
Pertti Salolainen saml 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Tiina Elovaara saf 
 
medlem 
Pekka Haavisto gröna 
 
medlem 
Susanna Huovinen sd 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Aila Paloniemi cent 
 
medlem 
Antti Rinne sd 
 
medlem 
Veera Ruoho saf 
 
medlem 
Lenita Toivakka saml 
 
medlem 
Stefan Wallin sv 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.