Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

UtUB 13/2018 rd

Senast publicerat 11-12-2018 15:34

Betänkande UtUB 13/2018 rd RP 216/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster

Utrikesutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster (RP 216/2018 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • chef för allmänhetstjänsterPasiTuominen
    utrikesministeriet
  • juristMinna-KaisaLiukko
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om konsulära tjänster ändras 

Enligt propositionen får notariella tjänster vid de finska beskickningarna tillhandahållas av beskickningschefen och av en av chefen förordnad person som tjänstgör vid beskickningen. Enligt förslaget slopas den rätt att tillhandahålla notariella tjänster vid de finska beskickningarna som utgår från tjänsteställning eller bemyndigande av utrikesministeriet.  

Till lagen fogas bestämmelser om att utrikesministeriet kan ingå avtal med externa tjänsteleverantörer. Dessa avtal kan omfatta överföring till externa tjänsteleverantörer av vissa notariella tjänster som de finska beskickningarna ska sköta enligt lagen om konsulära tjänster. Dessutom får utrikesministeriet ingå avtal om att till en extern tjänsteleverantör ge uppgiften att ta emot och vidareförmedla utländska handlingar som ska legaliseras.  

Lagens bestämmelser om beskickningarnas och utrikesministeriets tjänster som gäller kvarlåtenskap upphävs och de tjänster som gäller inhämtade av handlingar om personer eller av adressuppgifter begränsas till situationer där det finns särskilda skäl till detta.  

Propositionen är ett led i utrikesministeriets aktuella projekt för att utveckla de konsulära tjänsterna och genomför för sin del statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt för smidigare lagstiftning och avveckling av normer.  

Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att lagen om konsulära tjänster, som varit i kraft sedan 1999 ändras till den del lagen gäller skötsel av kvarlåtenskapsärenden, inhämtande av handlingar om en person eller av adressuppgifter samt notariatstjänster. Propositionen syftar till att förenkla rutinerna för de konsulära tjänsterna och underlätta de administrativa förfarandena i samband med tjänsterna. Ett ytterligare mål är att göra regleringen som gäller konsulära tjänster tydligare och mera tidsenlig. 

Under den tid lagen varit i kraft har det skett betydande ändringar i de uppgifter som hör till konsulära tjänster. Uppdrag som tidigare tog en hel del resurser i anspråk, såsom kvarlåtenskap i utlandet, har minskat betydligt. Men när internationellt umgänge blivit allt vanligare märks det å andra sidan exempelvis som en ökning i antalet notariella tjänster som beskickningarna tillhandahåller. Vidare har finländarna genom samhällets allmänna internationalisering och digitalisering allt bättre möjligheter att sköta sina ärenden direkt med andra staters myndigheter utan utrikesministeriet eller beskickningen som mellanhand. 

I propositionen föreslås det att den reglering i lagen om konsulära tjänster som gäller skötsel av kvarlåtenskapsärenden i utrikesministeriet och i beskickningarna upphävs. De uppgifter i lagen om konsulära tjänster som gäller kvarlåtenskapsärenden är privaträttsliga och därför kan lokala jurister eller ombud i landet i fråga anses bäst lämpade att sköta sådana ärenden. Tjänster som gäller inhämtande av handlingar som gäller en person föreslås bli begränsade till att endast omfatta särskilda situationer, som t.ex. när myndigheterna i det aktuella landet endast lämnar ut uppgifter till en diplomatisk beskickning. 

När det gäller notariella tjänster utomlands kan enligt den gällande lagen endast finländska beskickningar utomlands ge sådana tjänster. Genom propositionen vill man ta fram alternativ till det rådande systemet och göra det möjligt att lägga ut vissa i lagen särskilt föreskrivna notariella tjänster på en extern tjänsteleverantör. Exempelvis styrkande av underskrifter och kopior av handlingar skulle vara en sådan tjänst. På det sättet skulle tillgången till finländska notariella tjänster bli bättre i länder, där Finland inte har någon beskickning. Enligt propositionsmotiven har man under beredningen preliminärt klarlagt att en tjänsteleverantör som kunde komma i fråga är Business Finland, som är en nationell aktör med regionalt nätverk förutom i Finland även utomlands. 

Propositionen syftar vidare till att förenkla legaliseringsprocessen för utländska handlingar särskilt i samband med ansökan om uppehållstillstånd och om visum genom att göra det möjligt att lämna in handlingar till en extern tjänsteleverantör för förmedling till beskickningen. 

Utrikesutskottet anser att propositionens syften är befogade för att förenkla tillvägagångssätten och lindra de administrativa förfarandena och göra det smidigare att få konsulära tjänster utomlands. När det gäller att lägga ut konsulära uppdrag på externa tjänsteleverantörer framhåller utskottet i överensstämmelse med lagens 38 a § vikten av att tjänsteleverantören iakttar god förvaltningssed. Det är viktigt att se till att den externa tjänsteleverantörens personal har tillräcklig utbildning och sakkunskap, att serviceavgifterna är skäliga och att dataskyddslagstiftningen följs. Utskottet finner det likaså viktigt att det i lagförslaget ingår en skyldighet att övervaka utlagd verksamhet och vid behov göra kontroller i tjänsteleverantörernas lokaler för att säkerställa att avtal följs och de omständigheter som nämns ovan förverkligas. 

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 216/2018 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MattiVanhanencent
vice ordförande
PerttiSalolainensaml
medlem
Sirkka-LiisaAnttilacent
medlem
PaavoArhinmäkivänst
medlem
SimonEloblå
medlem
TiinaElovaarablå
medlem
PekkaHaavistogröna
medlem
SeppoKääriäinencent
medlem
TomPackalénsaf
medlem
AilaPaloniemicent
medlem
AnttiRinnesd
medlem
MikkoSavolacent
medlem
StefanWallinsv
medlem
BenZyskowiczsaml.

Sekreterare var

utskottsråd
TiinaLarvala.