Senast publicerat 19-01-2022 12:24

Betänkande UtUB 2/2019 rd B 14/2019 rd Utrikesutskottet Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

INLEDNING

Remiss

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa — Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018 (B 14/2019 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Vilhelm Junnila 
    Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling
  • råd för internationella ärenden, delegationssekreterare Gunilla Carlander. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en regional säkerhetsorganisation med en bred verksamhet inom olika säkerhetsområden. OSSE-principerna bildar tillsammans med FN-stadgan en hörnsten och en normativ grund för säkerheten i Europa. Centralt är enligt dem staternas rätt till territoriell integritet och rätt att självständigt besluta om exempelvis anslutning till internationella fördrag eller organisationer. Utrikesutskottet konstaterar att principerna är av yttersta vikt för de europeiska säkerhetsstrukturerna. 

OSSE:s parlamentariska församling främjar dialogen mellan parlamenten i OSSE:s deltagarstater och strävar efter att göra en konstruktiv insats för organisationens arbete i frågor som gäller konfliktförebyggande, krishantering och medling i konflikter. Utrikesutskottet konstaterar att i det rådande internationella politiska läget accentueras den parlamentariska församlingens betydelse. Direkta kontakter mellan parlamentariker är viktiga för att främja dialog i olika frågor. 

Det spända internationella politiska läget har återspeglats på verksamheten inom OSSE:s parlamentariska församling. Diskussionerna har präglats av krisen i Ukraina, de utdragna konflikterna, terrorismen och migrationen. Utrikesutskottet vill betona vikten av fortsatt parlamentarisk dialog i alla frågor, också de där samförstånd inte nås. 

OSSE:s verksamhetsfält är mycket omfattande, vilket också märks i församlingens arbete. Utrikesutskottet ser med tillfredsställelse på att Finlands delegation har valt några viktiga teman och fokusområden för sin verksamhet. Stödet till fredsmedling, aktivt deltagande i valobservation, kvinnornas roll i konflikter och som fredsbyggare, yttrandefriheten, vikten av oberoende medier och journalisternas säkerhet är befogade fokusområden och harmonierar väl med Finlands utrikespolitiska profil. 

Utrikesutskottet konstaterar att sidoevenemangen i samband med den parlamentariska församlingens möten är ett sätt att öka inflytandet inom församlingen. Finlands delegation ordnade i juli i samband med Berlinsessionen ett sidoevenemang i anslutning till att trygga villkoren för självständiga medier. Utskottet ser sidoevenemangen som en god kanal för att utöva inflytande. Utskottet uppmuntrar Finlands delegation att ordna motsvarande evenemang också under kommande år. 

Ett annat viktigt sätt att utöva inflytande i den parlamentariska församlingen är att delegationens medlemmar söker sig till förtroendeuppdrag inom församlingen. Utrikesutskottet instämmer i den bedömningen och anser det beaktansvärt att ledamot Ilkka Kanervas arbete som särskilt sändebud för fredsmedling fortsatte under året. Enligt delegationens berättelse ligger fokus inom Kanervas arbete på stärkt fredsmedlingskapacitet för församlingen, närmare medlingssamarbete mellan OSSE:s parlamentariska församling och organisationen i övrigt samt främjande av konkreta dialoginitiativ, särskilt i Ukraina. Utrikesutskottet välkomnar delegationens aktiva arbete för att placera fredsmedlingen i kärnan av församlingens verksamhet. Utskottet konstaterar att fredsmedlingens betydelse överlag har ökat som ett fokusområde i Finlands utrikespolitik. I detta sammanhang konstaterar utskottet att också riksdagens inofficiella fredsmedlingsnätverk inledde sitt arbete under året. 

Utrikesutskottet konstaterar att valobservation är en viktig del av församlingens operativa verksamhet. Under året övervakade församlingen val i åtta länder. Observationen genomförs i samarbete med ODIHR (OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter) och andra internationella organisationer, däribland Europarådets parlamentariska församling och Europaparlamentet. Utskottet uttrycker sitt gillande över att Finlands delegation aktivt har deltagit i valövervakningsuppdrag och i att utveckla och följa upp valövervakningsarbetet. En viktig del av uppföljningen av valövervakningen består i att genomföra och följa upp valobservatörernas rekommendationer. Enligt erhållen utredning har detta arbete avancerat under året. Det är en viktig utveckling, menar utskottet och uppmuntrar Finlands delegation att främja arbetet också i fortsättningen. 

Det finns en uppenbar innehållsmässig kontaktyta mellan verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling. Utrikesutskottet ser positivt på ansatserna att intensifiera samarbetet och dialogen mellan Finlands delegationer för att utnyttja denna kontaktyta och säkerställa konsekvens i verksamheten och ställningstagandena. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 2.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Petteri Orpo saml 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Juha Sipilä cent 
 
ersättare 
Satu Hassi gröna 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Jonna Laurmaa.