Senast publicerat 24-03-2022 15:36

Betänkande UtUB 2/2022 rd RP 6/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (RP 6/2022 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • handelsråd Kimmo Sinivuori 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i oktober 2018 undertecknade avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Avtalet om investeringsskydd är till sin karaktär ett blandavtal vars bestämmelser omfattas dels av medlemsstaternas, dels av Europeiska unionens behörighet. Avtalet om investeringsskydd förhandlades fram parallellt med frihandelsavtalet mellan EU och Singapore och de utgör tillsammans en institutionell helhet. 

Syftet med avtalet är att öka investeringarna mellan EU och Singapore. Avtalet kommer att medföra fördelar för finländska och europeiska investerare genom att det säkerställer ett starkt skydd för investeringar i Singapore. Avtalet begränsar inte parternas rätt att reglera och eftersträva legitima allmänpolitiska mål. 

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna till varandra skriftligen anmäler att de har slutfört alla sina respektive tillämpliga rättsliga förfaranden för avtalets ikraftträdande, om inte parterna kommer överens om något annat. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av avtalet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det avtal om investeringsskydd som undertecknats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan, samt lagen om sättande i kraft av avtalet. Avtalet om investeringsskydd är till sin karaktär ett blandavtal vars bestämmelser omfattas dels av medlemsstaternas, dels av Europeiska unionens behörighet. 

(2)Syftet med avtalet om investeringsskydd är att öka den ekonomiska aktiviteten mellan EU och Singapore genom att stärka investeringsklimatet mellan parterna. Avtalet kommer att säkerställa ett skydd för investeringar och det innehåller bland annat standarder för behandling av investerare och investeringar samt bestämmelser om expropriation. 

(3)Samtidigt tryggar avtalet parternas lagstiftningsrätt och rätt att eftersträva legitima allmänpolitiska mål såsom skyddet för folkhälsan, säkerheten och miljön. Regleringsrätten har skrivits in i de egentliga operativa avtalsbestämmelserna. Reglering får dock inte omintetgöra avtalsförpliktelserna om rättvis och skälig behandling, nationell behandling eller behandling som mest gynnad nation. Dessutom har bland annat definitionen av expropriation preciserats för att undvika tolkbarhet. 

(4)Tvistlösningens oberoende, sakkunnighet och öppenhet i avtalet har utvecklats. I avtalet inrättas ett reviderat investeringsdomstolssystem som omfattar ett överklagandeförfarande. Medlemmarna i den domstol som inrättas genom avtalet ska vara personer som uppfyller de nödvändiga villkoren för utövandet av domarämbeten. För dem fastställs dessutom noggranna etiska regler som gäller bland annat oberoende i förhållande till någon regering eller andra intressekonflikter. 

(5)Avtalet om investeringsskydd bildar en helhet tillsammans med frihandelsavtalet och avtalet om partnerskap och samarbete som samtidigt undertecknas av parterna. Dessa tre avtal stöder genom sina bestämmelser en ökad handel mellan EU och Singapore, stärkandet av handelsvillkoren och det multilaterala handelssystemet samt samarbetet avseende bland annat god förvaltning, beskattning och finansiell tillsyn. När avtalet träder i kraft bedöms det således ha en gynnsam effekt, om än inte direkt, på Finlands ekonomi och de finländska företagens verksamhet. Avtalet har inga direkta konsekvenser för statsbudgeten. 

(6)Enligt ett sakkunnigyttrande inverkar avtalet inte direkt på myndigheternas verksamhet. Genom avtalet inrättas en tribunal i första instans och en överprövningstribunal. De personalresurser som krävs för uppföljnings- och påverkansarbetet i tribunalerna bör säkerställas. Avtalet har dock inga nämnvärda konsekvenser för myndigheternas verksamhet eller för personalresurserna i Finland. 

(7)Enligt erhållen utredning har den sammanlagda årliga volymen av handeln med varor och tjänster mellan EU-länderna och Singapore uppgått till cirka 100 miljarder euro, och handeln visar ett överskott för EU. Enligt den senaste statistiken från 2018 uppgick direktinvesteringarna mellan EU och Singapore till cirka 300 miljarder euro. Också för Finland är Singapore ett kommersiellt betydande export- och transitland. I landet finns det cirka 70 aktiva finländska företag som dessutom använder landet som språngbräda till andra delar av Asien. År 2020 uppgick Finlands export till Singapore till 200 miljoner euro och importen därifrån till 114 miljoner euro 

(8)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 6/2022 rd till den del det hör till Finlands behörighetRiksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 6/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Elina Valtonen saml 
 
medlem 
Anu Vehviläinen cent 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.