Senast publicerat 07-09-2021 11:21

Betänkande UtUB 4/2020 rd B 8/2020 rd Utrikesutskottet Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019

INLEDNING

Remiss

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa: Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019 (B 8/2020 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Vilhelm Junnila 
    Finlands delegation i OSSE:s parlamentariska församling
  • råd för internationella ärenden, delegationssekreterare Gunilla Carlander. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är en regional säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater. Organisationen har dessutom 11 partnerländer från Medelhavsområdet och Asien. Syftet med OSSE:s parlamentariska församling är att främja dialogen mellan parlamenten i OSSE:s medlemsstater. Den parlamentariska församlingen för debatt och tar ställning till regionala tvister inom OSSE och till frågor om hur medlemsskyldigheterna iakttas. 

Det spända politiska läget internationellt återspeglades i den parlamentariska församlingens verksamhet. I fokus för debatten och motsättningarna stod konflikterna i Ukraina och Nagorno-Karabach samt läget i Abchazien och Sydossetien. Församlingen nådde ingen enighet om slutdokumentet från plenum. 

Plenum och debatterna där ger emellertid en snäv bild av verksamheten i den parlamentariska församlingen som helhet. Det förs också dialog i många lösare sammansättningar och regionala nätverk. Under året ordnades dessutom höstmötet för första gången i Marocko, som är ett av församlingens partnerskapsländer för demokrati. Temat var säkerhetssituationen i Nordafrika. 

Dessutom har valobservation, som det framgår av verksamhetsberättelsen, fått större betydelse och blivit en viktig del av församlingens verksamhet. Under året observerade församlingen val i sex länder. Observationen genomförs i samarbete med Odihr (OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter) och andra internationella organisationer. 

Utskottet välkomnar församlingens valobservationer och anser det positivt att Finlands delegation aktivt deltar i observationsmissioner och är med och utvecklar och följer upp valobservationsarbetet. Under året leddes observatörsdelegationerna av ledamot Ilkka Kanerva vid presidentvalet i Ukraina i mars och i landets förtida parlamentsval i juli. Delegationsmedlemmar deltog som observatörer i valen i Ukraina, Nordmakedonien, Uzbekistan och Vitryssland (Belarus). 

Av verksamhetsberättelsen framgår det att Finlands delegation har anförtrotts ett flertal förtroendeuppdrag. Ledamot Kanervas uppdrag som den parlamentariska församlingens särskilda representant för fredsmedling fortsatte under året. Utrikesutskottet ser positivt på att Finlands delegation aktivt satsar på fredsmedling och konstaterar att fredsmedling överlag har fått större betydelse som ett av fokusområdena i Finland utrikespolitik. Vidare anser utskottet det vara betydelsefullt att ledamot Kauma utnämndes till församlingens särskilda representant för relationer med civilsamhällesorganisationer och till medlem i ad hoc-utskottet för kontraterrorism. De uppdrag som delegationen har anförtrotts är ett viktigt medel för att påverka församlingens arbete och fungerar som motiverade prioritetsområden i delegationens insatser i församlingen, samtidigt som de stämmer väl överens med Finlands utrikespolitiska profil. 

Utrikesutskottet framhåller att församlingen till följd av covid-19-pandemin inte har kunnat ordna några offentliga möten sedan i mars i år och att pandemin även i övrigt försvårat församlingens verksamhet. Den parlamentariska församlingens plenum och utskottsmöten har ersatts med informella webbinarier. Utskottet understryker att det i det nuvarande internationella politiska läget finns ett särskilt behov av OSSE:s och församlingens insatser. Utskottet uttrycker sitt stöd till den finländska delegationens ansträngningar för att trygga församlingens verksamhetsmöjligheter exempelvis genom att söka lösningar för elektroniska voteringar. Det är viktigt att den parlamentariska församlingen kan fortsätta med både den politiska dialogen och till exempel valobservation. 

Det finns en uppenbar innehållsmässig kontaktyta mellan verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling. Utrikesutskottet ser positivt på ambitionerna att intensifiera samarbetet och dialogen mellan Finlands delegationer för att nyttiggöra denna kontaktyta och säkerställa verksamheten och konsekvensen i ställningstagandena. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2020 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 19.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml 
 
esättare Elina Lepomäki saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Jonna Laurmaa.