Senast publicerat 01-04-2022 12:15

Betänkande UtUB 4/2022 rd RP 20/2022 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationernas barnfond om statusen för Förenta nationernas barnfonds kontor (RP 20/2022 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Johanna Lahti 
    utrikesministeriet
  • rådgivare Aki Enkenberg 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett avtal mellan Finlands regering och Förenta nationernas barnfond (Unicef), ingånget genom skriftväxling i december 2021, om statusen för Unicefkontoret och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. Det centrala syftet med avtalet är att det i augusti 2019 mellan Finlands regering och Förenta nationerna ingångna avtalet om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster ska tillämpas på motsvarande sätt på Unicef och på dess verksamhet, egendom, tillgångar och personal i Finland. 

Avtalet träder i kraft den fjortonde dagen efter den dag då Finlands regering har underrättat Unicef om att de nationella förfarandena för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner ett avtal om att inrätta och bestämma status för ett Finlandskontor för FN:s barnfond (Unicef) och antar en ikraftträdandelag för avtalet. Avtalet (nedan ”Unicefavtalet” eller ”avtalet”) gäller inrättandet av kontoret i Finland, om kontorets rättsliga ställning och om privilegier och immunitet för kontoret och dess personal. 

(2)Unicefavtalet ingicks genom skriftväxling och enligt det ska det den 12 augusti 2019 mellan Finlands regering och Förenta nationerna ingångna avtalet om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster (Unops, FördrS 1 och 2/2020) tillämpas på motsvarande sätt på Unicef och på dess verksamhet, egendom, tillgångar och personal i Finland. Privilegierna och immuniteten bygger till väsentliga delar på FN:s privilegiekonvention. På motsvarande sätt har man tidigare agerat i fråga om FN:s laboratorium för innovativ teknik (Until, numera UN Global Pulse Finland) (FördrS 54 och 55/2020), som också finns i Finland. 

(3)Unicef är FN:s barnorganisation och arbetar i hela världen för de mest utsatta barnen. Dess verksamhet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60/1991). Organisationen stöder medlemsstaternas regeringar i främjandet av barns rättigheter och strävar efter att se till att barnets rättigheter till hälsa, utbildning och skydd tillgodoses. Utrikesutskottet betonar Finlands långvariga partnerskap med Unicef och organisationens roll som den enda organisationen inom FN-systemet som uttryckligen fokuserar på barnfrågor. När Ryssland anföll Ukraina blev Unicefs roll som nödhjälpsaktör synlig också i Finlands närområden. 

(4)Den byrå som inrättas i Finland ska inrymma Unicefs center för innovativt lärande och Unicefs center för innovativ finansiering. Centret för innovativt lärande har som mål att utveckla nya digitala inlärningslösningar och utvidga användningen av dem i de länder som deltar i Unicefs program. Centret stöder forsknings- och innovationssamarbete med universitet, forskningsinstitut och företag samt med andra FN-aktörer, när samarbetet stöder det målet. Centret för innovativ finansiering strävar i sin tur efter att hitta nya finansieringsmodeller och utnyttja finansiell teknik som stöd för Unicefs verksamhet. Målet är att förbättra Unicefs förmåga att påverka finansmarknaderna för att främja barnets rättigheter och samla in medel för att utvidga organisationens verksamhet. Centret kommer att ha ett nära samarbete med privata och offentliga finansiärer. Utrikesutskottet välkomnar att centret placeras i Finland. Det kompletterar de FN-funktioner som redan finns här. Byrån stöder Finlands FN-profil och målet att utnyttja innovationer och ny teknik som stöd för hållbar utveckling. 

(5)Enligt erhållen utredning kommer verksamheten vid byrån att placeras i Helsingfors. Förhandlingar om hyresavtal för lokalerna pågår. Vid byrån arbetar till en början cirka 20 personer och senare när verksamheten utvecklas cirka 50–60 personer. 

(6)Finland åtar sig enligt Unicefavtalet att till en början finansiera inrättandet av Unicefkontoret för en period på fem år. Beslut om stödet och stödbeloppet fattas dock separat i budgetsprocessen i samband med besluten om anslagen för utvecklingssamarbete. Unicef har önskat sig en tioårig samarbetsperiod, vilket innebär sammanlagt cirka 95 miljoner euro: 5 miljoner euro för det år kontoret inrättas, och därefter 10 miljoner euro per år från och med det första hela verksamhetsåret. 

(7)Propositionen har dessutom vissa ekonomiska konsekvenser på grund av de avtalsenliga befrielserna från skatter, tullar och socialskyddsavgifter. Unicefs Finlandskontor och dess tillgångar, inkomster och övriga egendom är befriade från alla direkta och indirekta skatter samt från alla tullavgifter och skatter avseende import och export och från restriktioner avseende import och export av varor för tjänstebruk. 

(8)Sammantaget anser utrikesutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker propositionen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 20/2022 rd.  Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 20/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 30.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Jussi Halla-aho saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Elina Valtonen saml 
 
medlem 
Anu Vehviläinen cent 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.