Senast publicerat 08-05-2021 12:49

Betänkande UtUB 6/2019 rd RP 74/2019 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (RP 74/2019 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • enhetschef Pasi-Heikki Vaaranmaa 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (328/2009). Enligt 2 § i den lag som föreslås bli upphävd bestäms det om ikraftträdandet av lagen genom förordning av statsrådet. Någon ikraftträdandeförordning har inte utfärdats, vilket innebär att lagen inte är i kraft. 

På basis av behörighetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstater vid den tidpunkt då lagen behandlades föll en del av de områden som avtalen omfattar under delad behörighet. I fråga om dem krävdes nationellt godkännande för att de skulle träda i kraft. Processen för att ratificera avtalen slutfördes dock inte inom EU. 

EU-domstolens yttrande 2/15 den 16 maj 2017 (EU:C:2017:376) om frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore har ändrat tolkningen när det gäller ingående av handelsavtal och befogenhetsfördelningen. Till följd av yttrandet föreslog kommissionen att de nämnda s.k. EU-25-avtalen om konsolidering skulle ingås med WTO-medlemmarna som unionsavtal och på så sätt fås i kraft. 

Avtal som omfattas av Europeiska unionens exklusiva behörighet sätts inte i kraft separat nationellt. Av denna anledning ska ikraftträdandelagen upphävas. 

Lagen om upphävande av ikraftträdandelagen avses träda i kraft våren 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen behandlar EU:s tjänstehandelsåtaganden inom ramen för Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (Gats), s.k. EU-25-avtal om konsolidering, och uppdateringen av den nationella lagstiftningen i anslutning till dem genom upphävande av den nationella lagen om sättande i kraft av avtalen, som blivit onödig. 

Enligt propositionen har EU-domstolens yttrande 2/15 i maj 2017 om frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore ändrat tolkningen när det gäller ingående av handelsavtal och behörighetsfördelningen. Till följd av yttrandet ansåg kommissionen att EU-25-avtalen om konsolidering faller underEuropeiska unionens exklusiva behörighet och föreslog att avtalen med WTO-medlemmarna skulle ingås i form av unionsavtal. En E-skrivelse om ärendet (E101/2018 rd) lämnades till riksdagen den 7 december 2018. 

Enligt erhållen utredning fattade rådet den 5 mars 2019 beslut om ingående av EU-25-avtal om konsolidering i form av unionsavtal efter Europaparlamentets godkännande. Efter det utfärdade EU ett meddelande om ikraftträdandet av ändringar i tjänstehandelsåtagandena i WTO. Enligt meddelandet trädde en ny lista med åtaganden som omfattar tjugofem EU-medlemsländer i kraft i WTO den 15 mars 2019. 

Sammantaget finner utrikesutskottet propositionen ändamålsenlig och behövlig och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 74/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.