Betänkande
UtUB
8
2017 rd
Utrikesutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 75/2017 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
avdelningschef
Kimmo
Lähdevirta
utrikesministeriet
utrikessekreterare
Anu
Korppi
utrikesministeriet.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i december 2016 undertecknade avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och antar lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 
Avtalet är ett omfattande samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorsbaserade samarbetet och för dialogen. I avtalet kommer parterna överens om samarbete bland annat inom områdena handel, ekonomisk och hållbar utveckling samt demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Avtalet inbegriper också skyldigheter som är centrala för Europeiska unionens utrikespolitik, bland annat allmänna åtaganden om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och respekt för rättsstatsprincipen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen och bekämpning av terrorism. 
Avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba är till sin karaktär ett blandat avtal som innehåller både bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Det är det första avtalet mellan Europeiska unionen och Kuba. 
Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna har anmält till varandra att de interna rättsliga förfarandena har slutförts. 
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kuba, å andra sidan, undertecknades i december 2016. Det är det första avtalet mellan EU och Kuba. Syftet är att skapa tydligare ramar för relationerna mellan unionen och Kuba. När avtalet undertecknades slopades EU:s gemensamma ståndpunkt om Kuba, som hade gällt sedan 1996. 
Avtalet är ett övergripande blandat avtal där både unionen och dess medlemsstater är parter. Ett av de viktigaste målen är att befästa det omfattande partnerskapet mellan EU och Kuba genom att utveckla det politiska, regionala och internationella samarbetet. Avtalet väntas öka växelverkan och det konkreta samarbetet mellan EU och Kuba genom politisk dialog på flera delområden. Det stärker EU:s närvaro och betydelse i Västindien. 
Det rör sig inte om ett egentligt handelsavtal, men avtalet innehåller ett avsnitt om handelssamarbete i syfte att främja handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna mellan EU och Kuba i enlighet med Världshandelsorganisationen WTO:s avtalsprinciper. 
För Finlands vidkommande lägger avtalet grunden för ett breddat samarbete även mellan Finland och Kuba. Handeln mellan länderna är för närvarande obetydlig men avtalets syfte att skapa mer förutsebara och öppna villkor för handel och ekonomi utgör en viktig grund också för att öka potentialen för handelssamarbete mellan Finland och Kuba. 
Avtalet innehåller de politiska standardklausulerna om de mänskliga rättigheterna, handeldvapen och lätta vapen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, Internationella brottmålsdomstolen och bekämpning av terrorism. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen är väsentliga delar av avtalet. 
Utrikesutskottet anser att det här avtalet om politisk dialog och samarbete stärker relationerna mellan EU och Kuba. Samtidigt bidrar det till att befästa det avtalsbaserade internationella systemet och framhäver folkrättens betydelse. Utskottet framhåller att den politiska dialogen står i fokus inom de viktiga delområden som anges i avtalet, till exempel främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och praxis för god förvaltningssed. 
Sammantaget anser utrikesutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker den utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utrikesutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 75/2017 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 75/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Matti
Vanhanen
cent
vice ordförande
Pertti
Salolainen
saml
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Tiina
Elovaara
blåa
medlem
Pekka
Haavisto
gröna
medlem
Seppo
Kääriäinen
cent
medlem
Tom
Packalén
saf
medlem
Lenita
Toivakka
saml
medlem
Erkki
Tuomioja
sd
medlem
Jutta
Urpilainen
sd
medlem
Stefan
Wallin
sv
medlem
Ben
Zyskowicz
saml
ersättare
Susanna
Huovinen
sd
ersättare
Ilkka
Kanerva
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Tiina
Larvala.
Senast publicerat 3.10.2017 11:24