Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande UtUB 8/2017 rd RP 75/2017 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 75/2017 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • avdelningschef Kimmo Lähdevirta 
    utrikesministeriet
  • utrikessekreterare Anu Korppi 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner det i december 2016 undertecknade avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och antar lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Avtalet är ett omfattande samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorsbaserade samarbetet och för dialogen. I avtalet kommer parterna överens om samarbete bland annat inom områdena handel, ekonomisk och hållbar utveckling samt demokrati, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Avtalet inbegriper också skyldigheter som är centrala för Europeiska unionens utrikespolitik, bland annat allmänna åtaganden om mänskliga rättigheter, demokratiska principer och respekt för rättsstatsprincipen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen och bekämpning av terrorism. 

Avtalet om politisk dialog och samarbete med Kuba är till sin karaktär ett blandat avtal som innehåller både bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och bestämmelser som hör till Europeiska unionens behörighet. Det är det första avtalet mellan Europeiska unionen och Kuba. 

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månad som följer på den dag då parterna har anmält till varandra att de interna rättsliga förfarandena har slutförts. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kuba, å andra sidan, undertecknades i december 2016. Det är det första avtalet mellan EU och Kuba. Syftet är att skapa tydligare ramar för relationerna mellan unionen och Kuba. När avtalet undertecknades slopades EU:s gemensamma ståndpunkt om Kuba, som hade gällt sedan 1996. 

Avtalet är ett övergripande blandat avtal där både unionen och dess medlemsstater är parter. Ett av de viktigaste målen är att befästa det omfattande partnerskapet mellan EU och Kuba genom att utveckla det politiska, regionala och internationella samarbetet. Avtalet väntas öka växelverkan och det konkreta samarbetet mellan EU och Kuba genom politisk dialog på flera delområden. Det stärker EU:s närvaro och betydelse i Västindien. 

Det rör sig inte om ett egentligt handelsavtal, men avtalet innehåller ett avsnitt om handelssamarbete i syfte att främja handelsrelationerna och de ekonomiska relationerna mellan EU och Kuba i enlighet med Världshandelsorganisationen WTO:s avtalsprinciper. 

För Finlands vidkommande lägger avtalet grunden för ett breddat samarbete även mellan Finland och Kuba. Handeln mellan länderna är för närvarande obetydlig, men avtalets syfte att skapa mer förutsebara och öppna villkor för handel och ekonomi utgör en viktig grund också för att öka potentialen för handelssamarbete mellan Finland och Kuba. 

Avtalet innehåller de politiska standardklausulerna om de mänskliga rättigheterna, handeldvapen och lätta vapen, förhindrande av spridning av massförstörelsevapen, Internationella brottmålsdomstolen och bekämpning av terrorism. Respekt för demokratiska principer, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen samt iakttagande av internationella förpliktelser om förhindrande av spridning av massförstörelsevapen är väsentliga delar av avtalet. 

Utrikesutskottet anser att det här avtalet om politisk dialog och samarbete stärker relationerna mellan EU och Kuba. Samtidigt bidrar det till att befästa det avtalsbaserade internationella systemet och framhäver folkrättens betydelse. Utskottet framhåller att den politiska dialogen står i fokus inom de viktiga delområden som anges i avtalet, till exempel främjandet av demokrati, mänskliga rättigheter och praxis för god förvaltning. 

Sammantaget anser utrikesutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker den utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 75/2017 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 75/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Matti Vanhanen cent 
 
vice ordförande 
Pertti Salolainen saml 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Tiina Elovaara blåa 
 
medlem 
Pekka Haavisto gröna 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Lenita Toivakka saml 
 
medlem 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Jutta Urpilainen sd 
 
medlem 
Stefan Wallin sv 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Susanna Huovinen sd 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.