Dagordning
DO
112
2020 rd
Plenum
Tisdag 15.9.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 31/2020 rd
Val
3
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 32/2020 rd
Val
4
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
VAL 33/2020 rd
Val
5
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 34/2020 rd
Val
6
Fyllnadsval till revisionsutskottet
Val
VAL 35/2020 rd
Val
7
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 36/2020 rd
Val
8
Fyllnadsval till ekonomiutskottet
Val
VAL 37/2020 rd
Val
9
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 38/2020 rd
Val
10
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
VAL 39/2020 rd
Val
11
Fyllnadsval till bankfullmäktige
Val
VAL 40/2020 rd
Val
12
Fyllnadsval av revisorer för Finlands Bank
Val
VAL 41/2020 rd
Val
13
Fyllnadsval till Sitras förvaltningsråd
Val
VAL 42/2020 rd
Val
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Remissdebatt
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Remissdebatt
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel
Regeringens proposition
Remissdebatt
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål
Regeringens proposition
Remissdebatt
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
21
Nästa plenum
Senast publicerat 15-09-2020 10:37