Senast publicerat 01-11-2021 15:46

Dagordning DO 113/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 56-60/2021 rd till utskott. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 75/2021 rd

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 132/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Regeringens propositionRP 167/2021 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Regeringens propositionRP 168/2021 rd
Remissdebatt

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Regeringens propositionRP 169/2021 rd
Remissdebatt

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 158/2021 rd
Remissdebatt

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Regeringens propositionRP 115/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen, avfallslagen och lagen om EU-miljömärke samt lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 153/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2021 rd
Första behandlingen

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och till lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

Regeringens propositionRP 116/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2021 rd
Första behandlingen

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2021 rd
Första behandlingen

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen, lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 94/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2021 rd
Första behandlingen

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 113/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 9/2021 rd
Första behandlingen

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Regeringens propositionRP 98/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2021 rd
Första behandlingen

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Regeringens propositionRP 108/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 111/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Andra behandlingen

19.  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 131/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 41/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) 

20.  Nästa plenum