Senast publicerat 01-11-2021 15:46

Dagordning DO 116/2021 rd Plenum Onsdag 13.10.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Andra behandlingen

(endast votering) 

3.  Statsministerns upplysning om läget i Afghanistan

Statsministerns upplysningSU 4/2021 rd
Debatt

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 162/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Regeringens propositionRP 163/2021 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Regeringens propositionRP 165/2021 rd
Remissdebatt

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 170/2021 rd
Remissdebatt

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 155/2021 rd
Remissdebatt

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Remissdebatt

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Remissdebatt

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Regeringens propositionRP 166/2021 rd
Remissdebatt

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 6/2021 rdAri Koponen saf m.fl. 
Remissdebatt

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 69 § i barnskyddslagen

LagmotionLM 1/2021 rdMarko Kilpi saml m.fl. 
Remissdebatt

14.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

15.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2020

BerättelseB 15/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

16.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

17.  Nästa plenum