Senast publicerat 01-11-2021 15:45

Dagordning DO 121/2021 rd Plenum Onsdag 20.10.2021 kl. 13.59

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Regeringens propositionRP 149/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till uttalande samt en reservation med förslag om förkastande och ett förslag om godkännande av ett nytt lagförslag) (endast votering) 

3.  Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

InterpellationIP 4/2021 rd
Enda behandling

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 128/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Regeringens propositionRP 114/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

6.  Nästa plenum