Senast publicerat 15-11-2022 11:11

Dagordning DO 123/2022 rd Plenum Tisdag 15.11.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 82-85/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 257/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av personalfondslagen och 65 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 265/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 202/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 196/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2022 rd
Första behandlingen

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning

Regeringens propositionRP 238/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2022 rd
Första behandlingen

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samförvaltning i statligt stödda hyreshus samt till lag om ändring av 2 § i tobakslagen

Regeringens propositionRP 182/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2022 rd
Första behandlingen

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för boenderådgivning till kommunerna 2023–2027

Regeringens propositionRP 129/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2022 rd
Första behandlingen

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket

Regeringens propositionRP 170/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2022 rd
Första behandlingen

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av integration och 14 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Regeringens propositionRP 135/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2022 rd
Första behandlingen

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens propositionRP 173/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2022 rd
Första behandlingen

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 151/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 69/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2022 rd
Första behandlingen

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 229/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2022 rd
Första behandlingen

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 158/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2022 rd
Första behandlingen

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2022 rd
Andra behandlingen

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen, socialvårdslagen och 52 § i socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 178/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2022 rd
Andra behandlingen

27. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar

Regeringens propositionRP 199/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 11/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

28. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar

Regeringens propositionRP 187/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Regeringens propositionRP 171/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

30. Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 7/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 89/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Regeringens propositionRP 165/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 18/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 164/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

35. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår tre uttalandereservationer) 

36. Nästa plenum