Senast publicerat 22-11-2022 15:12

Dagordning DO 127/2022 rd Plenum Tisdag 22.11.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 86/2022 rd till utskott. 

3. Interpellation om krisen inom det finländska jordbruket och tryggandet av den inhemska matproduktionen i framtiden

InterpellationIP 5/2022 rd
Framställande av interpellation

4. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 277/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

8. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre uttalandereservationer) 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 233/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2022 rd
Första behandlingen

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Första behandlingen

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 236/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2022 rd
Första behandlingen

13. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Regeringens propositionRP 206/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2022 rd
Första behandlingen

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2022 rd
Första behandlingen

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 118/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2022 rd
Första behandlingen

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2022 rd
Första behandlingen

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 216/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Regeringens propositionRP 128/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande och förslag till uttalanden) 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd
LagmotionLM 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 88/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

22. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår tre reservationer) 

23. Nästa plenum