Senast publicerat 01-11-2021 15:31

Dagordning DO 14/2020 rd Plenum Torsdag 27.2.2020 kl. 16.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019 (B 4/2020 rd). 

3.  Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids

Statsministerns upplysningSU 3/2020 rd
Debatt

4.  Saara Hyrkkös begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i lagutskottet och uppdraget som ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 5/2020 rd
Enda behandling

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Remissdebatt

6.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen och 33 a § i medborgarskapslagen

LagmotionLM 41/2019 rdPia Kauma saml m.fl. 
Remissdebatt

7.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen

LagmotionLM 43/2019 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt

8.  Nästa plenum