Dagordning
DO
162
2018 rd
Plenum
Onsdag 20.2.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast voteringar) 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) (endast voteringar) 
4
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår fyra §-reservationer) (endast votering) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Lagmotion med förslag till lag om ändring av strafflagen
Lagmotion
Ritva
Elomaa
saf
m.fl.
Remissdebatt
17
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren.Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
18
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
19
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
23
Nästa plenum
Senast publicerat 20.2.2019 10:52