Dagordning
DO
165
2018 rd
Plenum
Tisdag 26.2.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 22.2.2019 överlämnat regeringens proposition RP 323/2018 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
2.2
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 107/2018 rd till utskott. 
3
Matti Vanhanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 65/2018 rd
Enda behandling
4
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
9
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår fyra §-reservationer) 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
11
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
16
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren.Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
24
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår tre reservationer till motiveringen) 
26
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
29
Nästa plenum
Senast publicerat 26-02-2019 10:57