Dagordning
DO
166
2018 rd
Plenum
Onsdag 27.2.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(endast voteringar) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast voteringar) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation och en reservation med förslag till uttalande) (endast votering) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast voteringar) 
8
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår fyra §-reservationer) (endast voteringar) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(endast votering) 
10
Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast votering) 
11
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 101/2018 rd
Val
12
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer till motiveringen) 
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
17
Lagmotion med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
18
Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation) 
19
Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
22
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
23
Nästa plenum
Senast publicerat 27.2.2019 10:58