Dagordning
DO
169
2018 rd
Plenum
Måndag 4.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 108/2018 rd till utskott. 
3
Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
13
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 kap. 4 § och 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Anneli
Kiljunen
sd
Remissdebatt
14
Lagmotion med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
15
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Lagmotion
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Remissdebatt
16
Regeringens årsberättelse 2017
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017
Berättelse
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande och förslag till uttalande) 
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
19
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
20
Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation) 
21
Nästa plenum
Senast publicerat 4.3.2019 08:58