Dagordning
DO
173
2018 rd
Plenum
Fredag 8.3.2019 kl. 13.02
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Meddelande om statsrådets anhållan om avsked
Meddelades att republikens president har mottagit och godkänt statsminister Juha Sipiläs begäran om avsked för statsrådet av den 8 mars 2019 samt bett statsrådet fortsätta som expeditionsministär till dess att en ny regering utnämnts. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 628, 632, 634-640, 642-644, 646, 647, 649, 651, 652, 655, 658, 660/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(endast voteringar) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast voteringar) 
5
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalanden) (endast votering) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
11
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår tre reservationer) 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden samt förslag till motiveringen) 
13
Nästa plenum
Senast publicerat 8.3.2019 15:26