Dagordning
DO
176
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.3.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer) (endast voteringar) 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande samt förslag till uttalande) (endast voteringar) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) (endast voteringar) 
6
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalanden) (endast voteringar) 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast voteringar) 
10
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den
Lagmotion
Medborgarinitiativ
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast voteringar) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast votering) 
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden samt förslag till motiveringen) (endast voteringar) 
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) 
14
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
15
Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
16
Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
18
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
19
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
22
Nästa plenum
Senast publicerat 13.3.2019 08:51