Innehållsförteckning
Dagordning
DO
29
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl.
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019 (B 8/2020 rd). 
3
Övrigt ärende: statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
7
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
9
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om kandidaters valfinansiering
Lagmotion
Jouni
Ovaska
cent
m.fl.
Remissdebatt
10
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
11
Nästa plenum
Senast publicerat 19-03-2020 17:08