Senast publicerat 01-11-2021 15:54

Dagordning DO 33/2021 rd Plenum Söndag 28.3.2021 kl. 12.00

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringens propositionRP 39/2021 rd
Remissdebatt

(endast votering om remittering till utskott) 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) 

6.  Nästa plenum