Senast publicerat 01-11-2021 15:25

Dagordning DO 52/2020 rd Plenum Torsdag 9.4.2020 kl. 10.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 8.4.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 41, 42/2020 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 151, 157, 163, 167, 169, 170, 178/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 36/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2020 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 38/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2020 rd
Andra behandlingen

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 7/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2020 rd
Andra behandlingen

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 109/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 21/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2020 rd
Andra behandlingen

8.  Meddelanden

8.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 9.4.2020 överlämnat regeringens proposition RP 43/2020 rd. 

9.  Nästa plenum