Senast publicerat 11-05-2022 11:00

Dagordning DO 53/2022 rd Plenum Onsdag 11.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

3. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) (endast votering) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 69/2022 rd
Remissdebatt

5. Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2022 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till ställningstaganden och till motiveringen) 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

7. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

9. Nästa plenum