Senast publicerat 12-05-2022 14:48

Dagordning DO 54/2022 rd Plenum Torsdag 12.5.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

3. Meddelanden

3.1. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd). 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 90/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 7/2022 rd
Första behandlingen

5. Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

BerättelseB 8/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2022 rd
Enda behandlingen

6. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen

LagmotionLM 19/2022 rdMarko Kilpi saml m.fl. 
Remissdebatt

7. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 § i lagen om pension för arbetstagare

LagmotionLM 23/2022 rdKaisa Juuso saf m.fl. 
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 39/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

9. Nästa plenum