Senast publicerat 15-05-2022 17:27

Dagordning DO 56/2022 rd Plenum Måndag 16.5.2022 kl. 10.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Statsrådets redogörelse

Statsrådet har 15.5.2022 överlämnat till riksdagen en redogörelse SRR 3/2022 rd om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen. Redogörelsen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 36/2022 rd till utskott. 

2.3. Bindningar, övriga

Till riksdagen har lämnats Biträdande justitieombudsmannens redogörelse för sina bindningar Ö 2/2022 rd. 

3. Redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

5. Nästa plenum