Senast publicerat 18-05-2022 11:02

Dagordning DO 59/2022 rd Plenum Onsdag 18.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
Remissdebatt

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Regeringens propositionRP 75/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Regeringens propositionRP 71/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

9. Nästa plenum