Senast publicerat 24-05-2022 11:00

Dagordning DO 62/2022 rd Plenum Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 37-42/2022 rd till utskott. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Regeringens propositionRP 78/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 77/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 56/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2022 rd
Första behandlingen

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Andra behandlingen

8. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 kap. i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 21/2022 rdVeronica Rehn-Kivi sv m.fl. 
Remissdebatt

9. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 26/2022 rdSuldaan Said Ahmed vänst m.fl. 
Remissdebatt

10. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 kap. i strafflagen

LagmotionLM 27/2022 rdSuldaan Said Ahmed vänst m.fl. 
Remissdebatt

11. Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

BerättelseB 6/2022 rd
Remissdebatt

12. Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 3/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

14. Nästa plenum