Senast publicerat 25-05-2022 13:51

Dagordning DO 63/2022 rd Plenum Onsdag 25.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 58, 93/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändring och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

3. Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2021

BerättelseB 11/2022 rd
Remissdebatt

4. Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 3/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2022 rd
Enda behandlingen

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Regeringens propositionRP 66/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 11/2022 rd
Första behandlingen

6. Lagmotion med förslag till lag om ombudet för personer med funktionsnedsättning

LagmotionLM 55/2021 rdSebastian Tynkkynen saf m.fl. 
Remissdebatt

7. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen

LagmotionLM 10/2022 rdSanni Grahn-Laasonen saml m.fl. 
Remissdebatt

8. Meddelanden

8.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 25.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 79-86/2022 rd. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 55/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

Regeringens propositionRP 38/2022 rd
Regeringens propositionRP 57/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 34/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 44/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

13. Nästa plenum