Senast publicerat 01-11-2021 15:52

Dagordning DO 73/2021 rd Plenum Onsdag 9.6.2021 kl. 13.45

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 253/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) (endast votering) 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Regeringens propositionRP 25/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 10/2021 rd
Andra behandlingen

(endast votering) 

4.  Val av riksdagens biträdande justitieombudsman

ValVAL 21/2021 rd
Val

5.  Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 4/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

6.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2020

BerättelseB 19/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 71/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2021 rd
Första behandlingen

8.  Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020

BerättelseB 1/2021 rd
Remissdebatt

9.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

BerättelseB 14/2021 rd
Remissdebatt

10.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2020

BerättelseB 10/2021 rd
Remissdebatt

11.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 16/2021 rd
Remissdebatt

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om äldreombudsmannen

Regeringens propositionRP 82/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalande) 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 91/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 92/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Regeringens propositionRP 93/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 48/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 31 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 61/2021 rd
Utskottets betänkandeFsUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

19.  Nästa plenum