Senast publicerat 29-06-2021 09:55

Dagordning DO 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Klimatårsberättelse 2021 (B 18/2021 rd). 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre reservationer) (endast voteringar) 

4.  Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 37/2021 rd
Val

5.  Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 38/2021 rd
Val

6.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 39/2021 rd
Val

7.  Fyllnadsval till revisorerna för Finlands Bank

ValVAL 40/2021 rd
Val

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Första behandlingen

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Första behandlingen

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Första behandlingen

11.  Statens revisionsverks ekonomiförvaltning

Utskottets eget ärendeEÄ 4/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

12.  Meddelanden

12.1.  Övriga meddelanden

Kanslikommissionen har i dag den 29 juni 2021 till riksdagen för behandling av ett ärende i plenum lämnat ett i 71 § 4 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän avsett utlåtande (Ö 9/2021 rd). 

13.  Nästa plenum