Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 19.03. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.02—15.59 och 17.59—19.03) och förste vice talman Tarja Filatov (15.59—17.59). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-351823Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

3.  Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

InterpellationIP 1/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-351565
Förslag om misstroende 16.2.2021
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)

Statsrådets skrivelseSR 1/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen

Regeringens propositionRP 263/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 3/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Statsrådets redogörelseSRR 6/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Regeringens propositionRP 213/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 45/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 245/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 178/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 251/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 251/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 243/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 243/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 190/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Regeringens propositionRP 240/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 240/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 6/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.2.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.2.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.03.