Senast publicerat 03-11-2021 16:33

Plenarprotokollets huvudsida PR 101/2021 rd Plenum Tisdag 21.9.2021 kl. 14.01—21.27

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 21.27. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—15.58 och 19.58—21.27), talman Anu Vehviläinen (15.58—17.57) och förste vice talman Antti Rinne (17.57—19.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-390271Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 44, 45/2021 rd till utskott. 

3.  Fyllnadsval till Rundradion Ab:s förvaltningsråd

ValVAL 70/2021 rd
Val

Riksdagen valde Mikko Ollikainen till medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd. 

4.  Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 12.11.2021. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Regeringens propositionRP 106/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Regeringens propositionRP 112/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Regeringens propositionRP 127/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 118/2021 rd
LagmotionLM 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Regeringens propositionRP 35/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

Regeringens propositionRP 239/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 239/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 102/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 21/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 102/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om pensionsstiftelser, pensionskassor och försäkringskassor och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 19/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-28. i proposition RP 28/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 120/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 120/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 26/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 26/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

19.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i Europarådets parlamentariska församling 2020

BerättelseB 4/2021 rd
Utskottets betänkandeUtUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Ärendet avfört från dagordningen. 

20.  Meddelanden

20.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 21.9.2021 överlämnat regeringens proposition RP 131/2021 rd. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 22.9.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.27.