Plenarprotokollets huvudsida
PR
102
2018 rd
Plenum
Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.42. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.07), andre vice talman Tuula Haatainen (16.07—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.42). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-217457
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag
Statsrådets meddelande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-217136
Förslag om misstroende 16.10.2018
Bilaga 2A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.10.2018. 
19
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.10.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.42. 
Senast publicerat 02-11-2018 16:00