Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 102/2018 rd Plenum Onsdag 17.10.2018 kl. 14.01—18.42

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.42. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.07), andre vice talman Tuula Haatainen (16.07—17.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.59—18.42). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-217457Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Statsrådets meddelandeSRM 1/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-217136
Förslag om misstroende 16.10.2018
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 188/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 175/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 179/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, lagen om Räddningsinstitutet samt lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag

Regeringens propositionRP 164/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 171/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Regeringens propositionRP 187/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

Regeringens propositionRP 189/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och 4 a och 7 § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 180/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Regeringens propositionRP 182/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 177/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar och lag om ändring av 19 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 176/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 184/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Regeringens propositionRP 181/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med demRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om inrättande av Transport- och kommunikationsverket, ändring av lagen om Trafikverket och till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2018 rd)

Regeringens propositionRP 61/2018 rd
Regeringens propositionRP 104/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.10.2018. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.10.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.42.