Senast publicerat 24-05-2021 17:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 104/2020 rd Plenum Fredag 26.6.2020 kl. 10.00—13.01

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.44. Plenum fortsatte kl. 12.50. Plenum avslutades kl. 13.01. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.00—11.00 och 12.57—13.01) och förste vice talman Antti Rinne (11.00—12.44 och 12.50—12.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-310448Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 25, 26/2020 rd till utskott. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 25.6.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 79-87/2020 rd till utskott. 

3.  Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Övrigt ärendeÖ 5/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 21/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade att inte ge sitt samtycke till att riksdagsledamot Juha Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)

Regeringens propositionRP 88/2020 rd
Regeringens propositionRP 97/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 23-27/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 13/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 88/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 97/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 4/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310468
Förslag till uttalande 26.6.2020
Bilaga 5A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 101/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 90/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 39/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 2/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 1.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.01.