Plenarprotokollets huvudsida
PR
104
2020 rd
Plenum
Fredag 26.6.2020 kl. 10.00—13.01
Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 12.44. Plenum fortsatte kl. 12.50. Plenum avslutades kl. 13.01. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.00—11.00 och 12.57—13.01) och förste vice talman Antti Rinne (11.00—12.44 och 12.50—12.57). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-310448
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 25, 26/2020 rd till utskott. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 25.6.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 79-87/2020 rd till utskott. 
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen beslutade att inte ge sitt samtycke till att riksdagsledamot Juha Mäenpää åtalas för det brott som avses i begäran om åtalstillstånd. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände förslaget till en fjärde tilläggsbudget för 2020 i proposition RP 88/2020 rd och den kompletterande propositionen RP 97/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionerna TBM 23-27/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-310468
Förslag till uttalande 26.6.2020
Bilaga 5A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 101/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 90/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. Ärendet slutbehandlat. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 1.9.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.01. 
Senast publicerat 29-06-2020 10:57